Aktivní navigační systém

Aktivní zvukový navigační systém obsahu, ovládání a průběžný střih doplňkových informací na DVD nosičích

Cílem tvorby aktivního navigačního systému pro snadnou orientaci v záznamech na digitálních nosičích a jejich spouštění je zpřístupnit těžce zrakově postiženým lidem smysluplné, srozumitelné a komfortní vnímání audiovizuálních děl, zejména filmů, případně audio záznamů.

Stávající situace :
Audio i audiovizuální záznamy na digitálních nosičích v současné době neumožňují těžce zrakově postiženým, dále jen TZP, komfortní orientaci v jejich obsahu, výběr jednotlivých kapitol a jejich spouštění.
Výjimku tvoří některé nosiče DVD opatřené takzvanými aktivními titulky. To znamená, že menu pro spuštění filmu a jeho kapitol, bonusy, titulky, cizojazyčné verze atd., jsou zaznamenány v podobě textu a nikoliv obrazu, tak jak je dosud běžnou praxí. Aktivní titulky lze číst pouze na počítačích s programem převodu textového záznamu do aurální podoby.
Další možností je zvuková informace o obsahu sledované stránky s návodem, kterými ovládacími prvky, např. čísly je možné požadovanou část menu spustit.
Tyto systémy jsou nedokonalé z těchto důvodů :
1. úvodní hlasový popis jednotlivých částí menu je omezený. Při větší nabídce, např čtrnácti položkách, mezi kterými si TZP může vybrat se na základě úvodní hlasové informace dochází k potížím se zapamatováním jednotlivých položek a proto se výběr omezuje pouze na nízký, zapamatovatelný počet volitelných položek. To vyžaduje zúžení nabídky ve verzi filmu s komentářem pro TZP.
2. opakovaná orientace v menu je velmi obtížná, prakticky nemožná
3. klade vysoké nároky na obsluhu
4. film s aktivními titulky neumožňuje orientaci v menu na běžných přehrávačích

Změna stávajícího stavu využitím aktivního zvukového navigačního systému
Aktivní zvukový navigační systém obsahu a obsluhy záznamů na digitálních nosičích umožňuje snadnou orientaci v menu i jeho ovládání.
Jeho přednost spočívá především :
1. v minimálních nárocích na obsluhu, bez ohledu na věk či intelektové schopnosti
2. v jednoduché a přesné orientaci v menu
3. v jednoduchém spouštění kapitol
4. v použití i na běžných stolních přehrávačích DVD.
5. díky aktivním , „mluvícím tlačítkům“ snadno vyhledám tlačítko pro návrat do hlavního menu
6. umožňuje popis děje, či důležité informace, kterou nebylo z časových důvodů, krátké
mezery mezi dialogy atd., do filmu vložit

Průběžný střih doplňkových informací
Kdykoliv se během projekce filmu ozve určený krátký tón a na obrazovce se objeví symbol
doplňkových informací, má uživatel možnost využít nedílné nabídky aktivního navigačního systému ve formě průběžného střihu doplňkových informací
V době pěti vteřin je možné stisknutím tlačítka PLAY nebo Enter aktivovat průběžný střih aktivní zvukové navigace, kdy se projekce zastaví, dojde k hlasovému popisu potřebných informací a aktivní navigační systém opět automaticky spouští další projekci filmu.
Použití tohoto systému umožňuje popis děje, či důležité informace, kterou nebylo z časových důvodů, mezi dialogy atd., do filmu vložit.

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum