SOUHRN

 

Zvláštností této publikace je její retrospektivní charakter. Autor zde přejímá souhrn svých nejpodstatnějších časopiseckých příspěvků z let 1965 až 2009. V nich zpracovává témata, kterými se zabýval v průběhu takřka padesáti let.

Z historie jsou vybrána témata, která odrážejí problematiku vztahující se ke vzniku, vývoji a obsahu tyflopedické vědní disciplíny.

V části pojednávající o vývoji a vzniku pedagogické disciplíny tyflopedie je ihned z jeho úvodu zřejmé, že autor má svůj pohled na otázky, kterými se zabývá. Zdůrazňuje vývoj péče o nevidomé děti i dospělé osoby jako simultánní působení vývoje lidské společnosti, pokládá jej za obraz aktuálních společenských vztahů. Jestliže již v úvodu poukazuje na své názory, které se mnohdy liší od současné praxe, totéž platí následovně, kde se zvlášť výrazně zabývá úlohou kultury, estetiky a umění, jejichž význam pro život nevidomých rozpracovává zcela originálně. Podává množství návrhů, které sám ve své pedagogické praxi realizoval. Pojednává o gnozeologických možnostech vnímání umění při absenci zrakových vjemů. Z tohoto hlediska se odvážně, jako vůbec první, pouští do hodnocení jednotlivých umění, z nichž některým vymezuje pouze úlohu konkrétního poznání. Nejbližší jako umění je nevidomým hudba. Pro nevidomé čtenáře založil českou zvukovou knihu.

V další kapitole se píše o založení speciální tyflopedické poradny pro rodiče nevidomých dětí raného období. Nasbíral mnoho zkušeností, které obšírně popisuje a předkládá rodičům. Poněkud jiné téma zpracovává v kapitole pojednávající o evropských slepeckých muzeích, z nichž jedno v Brně založil. Na to logicky navazuje i kapitola, ve které hodnotí speciální slepecké učební i jiné pomůcky, které vznikají, jak podtrhuje, specifickou klasifikací a interpretací obecných metod, zásad a postupů pedagogických i jiných.

Další dvě kapitoly se zabývají úlohou více než šedesáti osobností v rozvíjení péče o výchovu a vzdělávání nevidomých i slabozrakých dětí. Autor připomíná i úlohu osobností, které se podílely na vývoji spolkové činnosti. Uvádí také jejich životopisy. U nevidomých zdůrazňuje jejich úsilí přispět k resocializaci slepce v jeho pracovní i zájmové oblasti.

Poslední kapitolou je větší úsek přehledně sestaveného tyflopedického kalendária. Neschází zde ani jmenný rejstřík, přehled použité a doporučené literatury. Navíc je připojen i dodatek vysvětlivek a použitých zkratek.

 

 

SUMMARY

 

What is unique about this publication is its retrospective character. The author summarizes his most important journal articles between the years of 1965—2009, topics of interest spanning almost fifty years.

From history, topics reflecting problems related to origin are chosen, dealing with development of typhlopedic scientific discipline.

There is a section dealing with the origin and development of the pedagogical discipline of typhlopedy. As it is obvious from the introduction, the author has his own distinct point of view. He stresses the care development of blind children as well as of adults as a simultaneous impact of human society development. He considers it a reflection of contemporary social relationships. In the introduction the author expresses his views, often differing from current practise. The same is made clear when he addresses the role of culture, aesthetics and arts. He elaborates on the importance of these in an original way. He proposes many suggestions he himself applied in practise. He is concerned with gnoseologic possibilities in art perception with the absence of visual perception. In an original way, he tries to assess individual art disciplines, from which according to the author’s view, some are determined only through a concrete cognition role. The author names music as the most appropriate art for the blind. Author has established a Czech audio book for the blind people.

In another chapter, the author describes the establishment of special typhlopedic counselling centre for parents of blind children. The many experiences the author has collected are described in detail.

Somewhat different is the chapter dealing with European blind museums, from which the author has established one in the city of Brno.

This chapter is logically followed by another one dealing with evaluation of special aids for the blind. These aids are created by specific classification and interpretation of common principles and methods.

The next two chapters deal with role of more than sixty figures who have contributed to the development of care and education for blind or purblind children. The author remembers also the role of figures, which have made a contribution. Their biographies are included. Regarding the blind, the author stresses the effort to contribute to the resocialization process of blind people in society.

The last chapter includes an index of names and a summary of recommended literature, in addition an appendix of footnotes and used abbreviations.

 

 

RESÜMEE

 

Die Besonderheit dieser Publikation ist ihr retrospektiver Charakter. Der Autor präsentiert hier ein Resümee seiner wichtigsten Zeitschriftenbeiträge aus den Jahren 1965 bis 2009. Das Themenspektrum der Publikation umfasst Themen, mit denen sich der Autor im Laufe von fast fünfzig Jahren beschäftigt hat.

Besonderes Augenmerk wurde auf jene Themen gelegt, welche die Problematik der Gründung, Entwicklung und des Inhalts der Tyflopädie reflektieren.

Im ersten Teil, der die Entstehung und Entwicklung der pädagogischen Disziplin Tyflopädie behandelt, wird bereits anhand der Einleitung klar, dass der Autor seine eigene Herangehensweise an diese Fragestellungen entwickelt. Er hebt die Entwicklung der Fürsorge um blinde Kinder und Erwachsene als simultan zur Entwicklung der menschlichen Gesellschaft hervor und betrachtet sie als Abbild aktueller gesellschaftlicher Beziehungen. Grenzt der Autor seine Meinung, die oft von der vorherrschenden Praxis abweicht, zu Beginn ab, so gilt dies auch für die folgenden Teile, wo er der Rolle von Kultur, Ästhetik und Kunst besondere Aufmerksamkeit widmet und deren Bedeutung für das Leben von Blinden sehr kreativ bearbeitet. Er bringt eine Menge von Vorschlägen, die er selbst in seiner pädagogischen Tätigkeit umsetzte. Er behandelt noetische Möglichkeiten der Kunstwahrnehmung ohne Sehvermögen. In diesem Zusammenhang befasst er sich mutig — als Erster — mit der Beurteilung einzelner Kunstsparten, wobei er einigen lediglich die Aufgabe des konkreten Erkennens beimisst. Als Kunst steht den Blinden die Musik am nächsten. Für blinde Leser gründete er die tschechische Audiothek.

Im folgenden Kapitel wird die Gründung spezialisierter tyflopädischer Beratungsstellen für Eltern blinder Kleinkinder beschrieben. Der Autor beschreibt hier ausführlich seinen breiten Erfahrungsschatz und legt ihn für die Eltern dar. Ein etwas anderes Thema verarbeitet er im Kapitel über europäische Blindenmuseen, von denen er auch eines in Brünn gegründet hat. Dieser Linie folgt auch das nächste Kapitel, in dem spezielle Lehr- und andere Hilfsmittel für Blinde bewertet werden, die — wie er betont — auf Basis einer spezifischen Klassifizierung und Interpretation von (nicht nur pädagogischen) Methoden, Prinzipien und Verfahren entstehen.

Die nächsten beiden Kapitel befassen sich mit der Rolle von mehr als sechzig Persönlichkeiten in der Entwicklung der Fürsorge um Ausbildung und Erziehung von blinden und fehlsichtigen Kindern. Der Autor stellt auch jene Persönlichkeiten vor, die an der Entwicklung der Vereinstätigkeit teilhatten und präsentiert ihre Lebensläufe. Im Hinblick auf blinde Personen betont er deren Anstrengungen, zu ihrer Resozialisierung in ihren Arbeit- und Interessengebieten beizutragen.

Das letzte Kapitel präsentiert einen umfassenden Ausschnitt eines übersichtlich zusammengestellten tyflopädischen Kalendariums. Im Anhang finden sich Namensregister, Quellenverzeichnis, Literaturempfehlungen, sowie Erklärungen und ein Abkürzungsverzeichnis.

 

 

РЕЗЮМЕ

 

Основной спецификой данной публикации является ее ретроспективный характер. Автор представляет свои значимые журналистские статьи написанные в период с 1965 по 2009 гг, в которых развивает темы интересовавшие его на протяжении пятидесяти лет.

Выбранные темы отражают, в историческом разрезе, содержание тифло-педической научной дисциплины, её возникновение и развитие.

В первой главе описывается зарождение и становление тифлопедии, в которой автор предлагает свой собственный взгляд на поднятые вопросы, акцентируя внимание на процессах развития взаимоотношений взрослых и незрячих детей, как синхронное отображение развития общества, считает его отражением чело-веческих и общественных отношений.

Во введении автор опираясь на собственные, не лишенные оригинальности, представления, в ряде случаях существенным образом отличающихся от современных, исследует влияние культуры, эстетики и искусства на не зрячих/слепых.

Автор предлагает опробованные на практике рекомендации; описывает гносеологические возможности влияния искусства на людей, с полным отсутствием зрительного восприятия; новаторски и впервые оценивает влияние отдельных направлений искусства на незрячих, самым эффективным из которых выделяет музыку, а в качестве примера предлагает свою собственную чешскую версию аудио книгу.

В следующей главе автор информирует об учреждении специализированного тифлопедического бюро призванного консультировать родителей незрячих детей, а также детально излагает истории и эпизоды из своего собственного исследовательского опыта.

Несколько другую тему автор затрагивает, размышляя, как о Европейских музеях для незрячих, так и об основанным им самим такого же музея в городе Брно. Логически развивая эту тему, автор оценивает специализированные учебные пособия для незрячих, классифицируя их внутри общих методов, основ и процессов особенно педагогических.

Следующие две главы книги посвящены роли более чем шестидесяти личностей, которые внесли существенный вклад в дело по опеке и образованию незрячих или почти незрячих детей. Автор изложил автобиографии о роль личностей, которые способствовали созданию ассоциации по опеке и образованию незрячих.

Автор подчеркивает усилие содействовать в ресоциализации слепого человека в трудовую и инные области человeческой жизни.

Последняя глава является наглядным тифлопедическим именным указателем, включающий с себя список использованной как общей так и специальной литературы, а также разъяснения примечаний и аббревиатур.Apogeum