ZKRATKY

AMU — Akademie múzických umění (v Praze)

ANS — Asociace nevidomých a slabozrakých ČSFR. Vznikla v roce 1990 pro zahraniční styky všech slepeckých zájmových organizací českých zemí i Slovenska. Převzala rovněž odpovědnost za organizaci kulturní činnosti a pořádání mezinárodních hudebních soutěží nevidomých interpretů a skladatelů (dále viz FENES)

BBS — je technologie, která předcházela internetu (Bulletin Board System) s hlasovým výstupem. Zrakově postižení lidé od roku 1993 tuto technologii poznali zavedením Eureky A4 a prvních ozvučených počítačů. Za využití modemu se mohli připojovat na určené telefonní číslo, kde právě fungoval systém BBS, který jim umožnil posílat si mezi sebou elektronické zprávy (později i přímo po internetu), diskutovat na zvolená témata, získávat informace, texty knih a aktuální čísla časopisů (počátek Knihovny digitálních dokumentů) i zajímavé a volně šiřitelné programy, jednak pro Eureku, ale též pro pozvolna se rozšiřující osobní počítače. Služby technologie BBS nyní plně nahradil internet

BELTIZ — Beloruskoje tovariščestvo invalidov po zrenije

CBM — Christoffelova slepecká misie je svobodné společenství služeb křesťanů rozličného vyznání, která pomáhá nevidomým i jinak zdravotně postiženým osobám v zemích tzv. třetího světa bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví nebo náboženství. Těžiště činnosti spočívá v medicínské oblasti

CD — kompaktní disk

ČSAV — Československá akademie věd

ČSFR — Československá federativní republika

ČSL — Československo

ČSNS — Český svaz nevidomých a slabozrakých

ČSSR — Československá socialistická republika

ČST — Český slepecký tisk. Počátky Českého slepeckého tisku jsou spojeny s kulturní činností Zemského spolku. Při výboru spolku z podnětu K. E. Macana vznikl v roce 1915 Odbor pro slepecký tisk český, který se v roce 1918 přeměnil na spolek. V roce 1917 začal vydávat první český časopis pro nevidomé čtenáře Zora

ČUNS — Česká unie nevidomých a slabozrakých. Vznikla nezávisle na SI pro území Čech a Moravy jako samostatná a politicky nezávislá organizace nevidomých a slabozrakých občanů České republiky v roce 1990. Její vznik je spjat s událostmi dne 17. listopadu 1989 jako projev práva osvobodit se od politické závislosti SI

ČVUT — České vysoké učení technické

DTI TMB — oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně. Původně Slepecké muzeum v Brně

EBU — Evropská unie nevidomých

EENAT — Easter European Network on Acces Technology (1997—1998). Americký mezinárodní projekt podpory nevidomých ve využívání výpočetní techniky ve střední a východní Evropě

FENES — Federace nevidomých a slabozrakých občanů. Vznikla z ANS přistoupením ČUNS (1992) jako výraz změněného státního uspořádání Československa (vznik ČSFR). Dne 1. ledna 1993 se Československo rozpadlo a FENES jako federální organizace zanikla. Dále viz SONS (1)

FF — filozofická fakulta

FHS — fakulta humanitních studií

FI — fakulta informatiky

JAMU — Janáčkova akademie múzických umění (v Brně)

J. S. — Josef Smýkal

KSČ — Komunistická strana Československa

KTN — Knihovna a tiskárna Karla Emanuela Macana v Praze. Jejím zakladatelem je K. E. Macan, nevidomý hudební skladatel a učitel v Klarově zaopatřovacím a zaměstnávacím ústavu pro nevidomé v Praze. V roce 1917 začíná sbírat české ručně opsané knihy, které opsal sám nebo přispěli jeho přátelé. Později je daroval vznikající knihovně. V roce 1917 vzniká myšlenka shromáždit všechny opsané české knihy. V roce 1921 se knihovna osamostatňuje. Pro veřejnost nevidomých čtenářů je oficiálně otevřena v roce 1923. Jiné zdroje uvádějí, že se tak stalo až v roce 1925

LŠU — lidová škola umění (viz ZUŠ)

MěstV — městský výbor

MPSV ČR — Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

— mateřská škola

MěŠ — měšťanská škola. Měla tři až čtyři ročníky na úrovni 6.—9. ročníku současné ZŠ

MU — Masarykova univerzita (v Brně). V letech 1948 až 1990 nesla název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 1990 nese svůj původní název

MÚNZ — Městský ústav národního zdraví

NDR — Německá demokratická republika

NFB — National Federation of the Blind (Národní federace nevidomých USA)

n. p. — národní podnik

NS — nevidomí a slabozrací (děti i dospělí)

OAS — Oblastní ambulantní středisko Tyfloservisu

ONCE — Organización nacional de ciecos espaňoles (Organizace nevidomých Španělska)

OO — oblastní odbočka

o. p. s. — obecně prospěšná společnost. První takové společnosti v oboru tyflopedie vznikly v roce 2000. Jejich zakladatelem je SONS. V roce 2000 vznikly dvě společnosti s celostátní působností (Dědina a Tyfloservis). V letech 2000 až 2003 založila SONS krajské o. p. s. typu TyfloCentrum

— obecná škola byla na úrovni prvních pěti ročníků dnešní ZŠ

PC — Personal computer, osobní počítač, míněno ve stolním (nepřenosném) provedení

PF — pedagogická fakulta

PrF — právnická fakulta

PřF — přírodovědecká fakulta

PHV — přípravná hudební výchova v 1. ročníku ZDŠI

PSSS — Podpůrný spolek samostatných slepců. Byl založen v Praze roku 1902 jako první spolek na českém území, který se zabýval zaměstnáváním nevidomých dělníků nejdříve na území Čech, později i na Moravě a Slovensku. Vybudoval vlastní dílny a ubytovny. Svým členům podle možností přispíval na zdravotní i sociální potřeby. Poskytoval příspěvky při úmrtí člena i jeho rodinných příslušníků, ve stáří poskytoval pravidelné měsíční částky

SČSI — Svaz Československých invalidů. Vznikl z politického nátlaku sjednocování v roce 1953 transformací Ústřední jednoty invalidů. Byl členem tzv. Národní fronty, kterou vedla KSČ

SHŠI — Střední hudební škola internátní pro mládež s vadami zraku v Praze. Vznikla z původní odborné Hudební školy pro mládež s vadami zraku v Praze založené v roce 1957 (dále viz Konzervatoř pro mládež s vadami zraku)

SI — Svaz invalidů. Vznikl pouhým přejmenováním SČSI po roce 1970 včleněním po dva roky existujících samostatných svazů zdravotně postižených občanů jako výraz tzv. politické normalizace, a tedy nového sjednocení pod vedením KSČ

SIA — Střediska integračních aktivit. Vznikla v rámci SONS (1997). Věnují se asistenčním službám, sociálně právnímu poradenství, sociální práci, podpoře pracovního uplatnění a volnočasovým aktivitám NS občanů v regionu (obvykle v rámci bývalého okresu)

SNS — Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR byla relativně samostatnou organizací nevidomých a slabozrakých občanů. Vznikla v roce 1990 jako jeden z nástupců SI

SOČNE — Spolek organizovaných českých nevidomých esperantistů. Vznikl na popud K. E. Macana v roce 1922 po předcházejícím mezinárodním sjezdu nevidomých esperantistů konaném v Praze rovněž na Macanův podnět

SONS (1) — dne 1. ledna 1993 se Československo rozpadlo a FENES jako federální organizace zanikla. Jejím nástupcem byla pro Českou republiku instalována organizace s názvem Společenství organizací nevidomých a slabozrakých ČR. Společenství zastupovalo obě české slepecké organizace (ČUNS a SNS) v zahraničí a převzalo organizaci některých kulturních vnitřních i mezinárodních akcí

SONS (2) — Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR vznikla v roce 1996 spojením dvou dosavadních slepeckých organizací (ČUNS a SNS). Postupně se soustřeďuje převážně na spolkovou činnost. Pro odborné činnosti péče o zrakově těžce postižené občany zakládá obecně prospěšné společnosti jako poskytovatele sociálních a rehabilitačních služeb ZP. SONS si ponechává koncepční, metodické a školicí aktivity a některé služby. Například SIA, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér, redakci časopisu Zora, právní poradenství, provoz dvou prodejen speciálních pomůcek pro NS, provoz internetu a zahraniční styky

SOŠL — Střední odborná škola ladičská pro mládež s vadami zraku v Praze

SOU — střední odborné učiliště

SSSR — Svaz sovětských socialistických republik

— střední škola

SVVŠ — střední všeobecně vzdělávací škola

TMB — Technické muzeum v Brně, při kterém pracuje oddělení dokumentace tyflopedických informací

UIC — Unione italiana dei ciechi (Unie nevidomých Itálie)

UJEP — Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1990 jí byl navrácen původní název Masarykova univerzita

ÚJI — Ústřední jednota invalidů vznikla v roce 1949 nedobrovolným sloučením všech stávajících spolků zdravotně postižených občanů. Tento krok byl učiněn v důsledku nové politické situace v ČSR. ÚJI se stala členem tzv. Národní fronty, která byla instalována jako páka KSČ. Odborné úkoly jednotlivých zájmových skupin (bývalých spolků) se odvíjely od stávající politické situace

UK — Univerzita Karlova v Praze

UKo — Univerzita Komenského v Bratislavě

UNESCO — Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

ÚNSS — Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

UP — Univerzita Palackého v Olomouci

ÚSP — ústav sociální péče

ÚV — ústřední výbor

VDI — výrobní družstvo invalidů

VNČ — vyšší nervová činnost

VOS — Vsjerossijskoje obščestvo slepych — Celoruská společnost nevidomých. Byla založena v roce 1923. Zřizovala výrobní podniky, kde našla zaměstnání většina jejích nevidomých členů

v. p. — výrobní podnik

— vysoká škola

VŠE — Vysoká škola ekonomická

VŠP — Vysoká škola pedagogická

VÚP — Výzkumný ústav pedagogický

VUT — Vysoké učení technické

v. v. — ve výslužbě

VVZPO — Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

WCWB — World Council for the Welfare of the Blind (Světová rada pro blaho slepců)

WBU — World Blind Union (Světová unie nevidomých)

ZdP — zdravotně postižený

ZDŠ — základní devítiletá škola

ZDŠI — základní devítiletá škola internátní

ZK — zvuková kniha, tj. nahrávky literární četby na magnetofonovém pásku. Slouží nevidomým čtenářům. Tato technika vznikla v Československu z amatérské iniciativy autora této práce roku 1960. Natáčí se jednak díla krásné literatury, jednak práce studijního zaměření aj. Magnetofonové kazety byly v roce 2009 nahrazeny kompaktním záznamem ve formátu MP3

ZO — základní organizace

ZP — zrakově postižený. Je to obecný pojem, který obsahuje pojmy: nevidomý, prakticky nevidomý, slabozraký, s poruchami binokulárního vidění aj.

— základní škola

ZŠI — základní škola internátní

ZUŠ — základní umělecká školaApogeum