Tyflopedický kalendář — 1987

(Otázky defektologie 1986/87, str. 293—295)

 

1312

 • zemřel nevidomý profesor univerzity v Bagdádu, Al Amidi (vlastním jménem Ali ben Ahmed ben Jusuf ben Al Chidr), který si snad vytvořil vlastní záznamový systém slov s pomocí různě svinovaného papíru

1562

 • se narodil K. Schott, německý nevidomý varhanář

1587

 • vychází publikace německého lékaře Krause O slepotě

1687

 • zemřel tvůrce prvního bodového písma pro nevidomé F. Lana Terzi

1712

 • se narodil abbé de l’Epée, který svou péčí o neslyšící podpořil V. Haüye v jeho úmyslu zahájit kolektivní výchovu a vzdělávání nevidomých

1787

 • se narodil J. Holman, anglický nevidomý cestovatel
 • se narodil V. S. Karadžić, jugoslávský jazykovědec, sběratel písní nevidomých guslarů

1837

 • v Columnu, Bernu, Frankfurtu nad Mohanem a Manchesteru byly založeny ústavy pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • v Paříži vychází první ucelená kniha tištěná Brailleovým písmem. Jsou to Dějiny Francie
 • souběžně v Paříži vychází nové vydání Brailleova systému bodového písma pro nevidomé
 • abbé Carton se začíná zabývat výchovou a vzděláváním hluchoslepých
 • J. Knie, nevidomý zakladatel a ředitel Ústavu pro nevidomé ve Vratislavi, vydává ročenku Pädagogische Reise
 • J. W. Klein, zakladatel Ústavu pro nevidomé ve Vídni, vydává svou populární knihu Geschichte des Blindenunterrichtes
 • J. W. Klein zakládá ve Vídni slepecké muzeum
 • se narodil M. Anagnos, pozdější ředitel Perkinsovy školy pro nevidomé v Bostonu

1862

 • R. A. Georgi zakládá v Hubertsburgu Přípravnu pro slepé děti předškolního věku. Tuto instituci pokládáme za první Mateřskou školu pro nevidomé
 • v Kodani byl založen Spolek pro podporu výdělečné činnosti nevidomých
 • se narodil A. Horvath, maďarský nevidomý hudební skladatel
 • se narodil W. A. Lay, německý pedagog, jehož počitadlo bylo pokusně zaváděno i v ústavech pro nevidomé

1887

 • se narodila M. D. Hoňková, ředitelka Školy pro nevidomé v Praze na Hradčanech, autorka českého zkratkopisu pro nevidomé
 • se narodil S. Stejskal, redaktor dětského časopisu pro nevidomé Na úsvitě. Angažoval se pro práci v mezinárodní informační kanceláři i v českých slepeckých společenských organizacích. Četně publikoval
 • v Hildburghausenu, Charkově, Regensburgu, Valencii a Voroněži byly založeny ústavy pro výchovu nevidomých
 • v rýnské provincii Düren vzniká spolek Péče o slepé
 • ve Finsku byl založen spolek Pomoc slepým
 • pokus o zavedení písma pro nevidomé, které navrhla R. Mulotová, brzy ztroskotává
 • Skot Murray adaptuje Brailleovo písmo na čínský jazyk
 • ve Švédsku je dána do provozu tiskárna, která tiskla knihy pro nevidomé brailleským písmem

1912

 • se narodila A. Prášilová, zasloužilá nevidomá knihovnice Macanovy knihovny v Praze
 • zemřel učitel hudby R. Bauer, který dlouhodobě působil v Ústavu pro nevidomé v Brně
 • zemřel J. Kačaba, učitel hudby v pražském Ústavu pro nevidomé
 • v Německu byl založen Říšskoněmecký svaz slepých jako druhá svépomocná organizace nevidomých
 • v Rakousko-Uhersku bylo uzákoněno povinné kapání do očí novorozenců (kredeizace)
 • v Norsku začíná vycházet časopis Blindesaken
 • se narodil R. Gruszczynski, známý polský nevidomý zpěvák
 • se narodil E. Häkkinen, finský tyfloped, náměstek předsedy Světové rady pro blaho slepců
 • zemřel významný rakouský tyfloped B. Entlicher
 • zemřel vynálezce tiskařského stroje pro tisk brailleským písmem, významný německý tyfloped E. Kull
 • zemřel rakouský tyfloped českého původu J. Libansky

1937

 • byl založen Slovanský svaz pro péči o nevidomé
 • v ČSR je novelizována vyhláška rakouského Ministerstva kultu a vyučování o odborných zkouškách pro vyučování nevidomých
 • brněnský Ústav pro nevidomé vydává v brailleském písmu Pozdníkovu učebnici jazyka českého
 • v Jugoslávii vzniká Ústřední svaz nevidomých
 • zemřel světoznámý francouzský varhaník a hudební skladatel L. Vierne

1947

 • dva významní čeští tyflopedové L. Nop a R. Krchňák organizují u nás první Den nevidomých
 • v levočském Ústavu pro nevidomé je otevřena jedna třída pro slabozraké jako základ pro později otevřenou plně organizovanou Základní školu pro slabozraké v Bratislavě
 • je ustaven Odbor učitelstva pro mládež vyžadující zvláštní péče
 • na Slovensku byl založen Spolok pre starostlivosť o nevidiacich
 • polský Svaz nevidomých začíná vydávat časopis pro nevidomé v brailleském písmu Pochodnia
 • v NDR začíná vycházet časopis Die Gegenwart v černotiskové i v brailleské verzi
 • v São Paulu byla založena knihovna pro nevidomé
 • se narodil A. Carnesec, nevidomý klavírista, laureát mezinárodní soutěže P. I. Čajkovského v Moskvě
 • zemřel zakladatel výroby a distribuce slepeckých pomůcek v Německu O. Vierling

1957

 • v Brně otevřením jedné třídy vzniká ZDŠI pro slabozraké
 • koná se významná celostátní defektologická konference
 • vychází sborník tyflopedicky zaměřených prací redigovaný L. Nopem
 • na Slovensku vznikají první výrobní družstva invalidů, ve kterých nacházejí zaměstnání i nevidomí
 • v Kursku byla založena Střední hudební škola pro nevidomé
 • byl založen Svaz nevidomých a slabozrakých NDR
 • M. Louvelová sestavuje adaptaci Brailleova písma pro arabské jazyky
 • UNESCO vypisuje soutěž na mezinárodní sjednocení Lormovy prstové abecedy pro dorozumívání s hluchoslepými. Tento pokus se však nesetkal s odpovídajícím úspěchem
 • Světová rada pro blaho slepců pořádala v Oslo mezinárodní kongres
 • v Záhřebu je založeno slepecké muzeum
 • zemřel německý nevidomý spisovatel A. Hatzfeld

1967

 • v Praze je otevřena ZDŠI pro žáky se zbytky zraku
 • Světová rada pro blaho slepců pořádá světový internacionální kongres v Bos-tonu
 • je ustaven Evropský regionální výbor Světové rady pro blaho slepců
 • zemřel nevidomý skladatel populární hudby A. Antonio
 • zemřel S. I. Dosev-Nenkov, nevidomý organizátor bulharského slepeckého hnutí

1977

 • v Levoči zahajuje činnost československé Rehabilitační středisko pro zrakově těžce postižené
 • v Karlových Varech se koná první mezinárodní konference o defektologii
 • Eurosport pořádá v Polsku první lehkoatletické závody zrakově postižených
 • v Hannoveru zahajuje činnost vzdělávací a výchovné středisko pro hluchoslepé
 • zemřel nevidomý spolutvůrce současné bulharské hudby P. Stajnov
 • zemřel R. Kirk, známý americký nevidomý jazzový hudebník.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum