Děti a jejich zrakové postižení

(Zdraví 1985/2, str. 21)

 

Při Mateřské škole pro nevidomé v Brně pracuje Poradna pro rodiče zrakově těžce postižených dětí raného období — do tří let. Jejím úkolem není pouze evidovat nevidomé a slabozraké děti předškolního věku, ale především zaměřovat se na odbornou pedagogicko-poradenskou službu pro rodiče a pedagogickou osvětu směrem ke všem orgánům, které o takto postižené děti pečují v oblasti sociální a oftalmologické.

Zbývá ještě mnoho učinit pro to, aby se již neopakovaly případy opožděné povinné školní docházky z důvodů léčení. Vždyť žáci naší Mateřské i Základní školy pro nevidomé jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou, která zabezpečuje rovněž pasivní i operativní léčení. (Výstražným případem je nezletilý L. L. z Přerova, který na pokyn svého ošetřujícího lékaře čeká již tři roky na léčení v SSSR a tím je jeho výchovně vzdělávací aktivita a zařazení do speciální školy natolik opožděno, že bude nutno ze strany speciálních pedagogů vyvinout mimořádné úsilí, aby se chlapec adaptoval na plnění přiměřených žákovských povinností s cílem produktivního zapojení do života.

Na druhé straně se včasnou depistáží můžeme vyhnout tragickému přístupu k výchově zrakově postiženého dítěte ze strany rodičů, kteří z neinformovanosti pokládají slepotu za nepřekonatelnou životní překážku a usilují o přijetí jejich dítěte do ústavu sociální péče. Kdyby se tito rodiče ihned po zjištění těžké zrakové vady dítěte obrátili na odbornou poradnu, překonali by stresovou situaci a včas by si vytvořili kladné perspektivy výchovy.

Vzhledem ke své soustavné činnosti získává Poradna stále větší autoritu a pomáhá při řešení výchovy postiženého dítěte od nejútlejšího věku. Oblast jejího působení byla stanovena pro oba moravské kraje s tím, že bude uskutečňovat depistáž nevidomých dětí v obou krajích a slabozrakých dětí pouze v Jihomoravském kraji. (Toto teritoriální vymezení vychází z toho, že v Brně je Mateřská a Základní škola pro nevidomé s působností pro oba moravské kraje a Základní škola pro slabozraké s působností pro Jihomoravský kraj.

Poradna byla otevřena na základě nejnovějších poznatků o prvořadém významu výchovy zrakově těžce postiženého dítěte od jeho nejútlejšího věku, tj. usiluje o styk s rodiči co nejdříve po zjištění těžké zrakové vady jejich dítěte.

Vycházíme z poznatku, že zjistí-li rodiče novorozence jeho těžkou zrakovou vadu, dostávají se do stavu dezorientace a beznaděje. Proto je velice důležité, aby věděli, kam se obrátit, jak řešit své postoje, kam se zaměřit ve výchově dítěte. Potřebují vědět, ve kterých oblastech činností se jejich dítě nutně opožďuje, ve kterých se naopak vyrovná svým vidomým vrstevníkům aj. Tomu slouží metodicky vedené pohovory a konzultace.

Zvláště účinnou formou pedagogické osvěty mezi rodiči jsou dvoudenní setkání s pracovníky školy, která bývají pořádána i za účasti postižených dětí, vedených po tuto dobu učitelkami mateřské školy. Rodiče mají přitom možnost nejen vzájemně si vyměnit zkušenosti, ale také vidět své dítě v kolektivu stejně postižených.

V současné době se již jen zřídka stává, že se rodiče dostaví až v době, kdy je nutné zařadit dítě do základní školy. To je příliš pozdě, protože dítě má již zafixovány některé vlastnosti, které vznikly nesprávnou výchovou. Odstraňovat egocentrizmus, životní pasivitu, manuální zaostalost, slepecké zlozvyky a ostatní vlastnosti vzniklé v důsledku nesprávné výchovy, je velmi obtížné. Z toho důvodu jsme ve stálém styku s odbornými lékaři, kteří nám pravidelně podávají přehledy o svých dětských pacientech s trvale těžkou zrakovou vadou.

Využíváme i této možnosti, abychom všem spolupracovníkům poděkovali za permanentní spolupráci ve prospěch výchovy nevidomých a slabozrakých dětí.Další><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum