Starostlivosť o dieťa a rodinu

(Nový život 1988/2, str. 42—46)

 

V duchu prehodnotenia starostlivosti o rodinu, v ktorej je vychovávané nevidiace alebo slabozraké dieťa, uviedol Mestský výbor Zväzu invalidov v Brne do činnosti špeciálnu tyflopedickú poradňu, ktorá je jediným zariadením svojho druhu u nás.

Doteraz prevláda všeobecná mienka, že starostlivosť o rodinu s ťažko zrakovo postihnutým dieťaťom u nás je na najvyššej úrovni. Je to skutočne tak, s malou výhradou, že rodičia prichádzajú neskoro do styku so špeciálnym pedagógom. V najcitlivejšom období, t. j. v dojčenskom veku dieťaťa, rodičia trpia pocitom osamotenia, pretože nevedia, kde sa poradiť, ako viesť svoje ťažko postihnuté dieťa s perspektívou jeho produktívneho zapojenia sa do spoločnosti v období dospelosti.

Tyflopedická poradňa v Brne nie je experimentom, pretože nadväzuje na dlhoročné skúsenosti špeciálneho pedagóga J. Smýkala, ktorý ju vedie. Úlohou Poradne je pripraviť dieťa tak, aby mohlo žiť s inými. Vyrovnať jeho prípadné vývojové oneskorenie a pripraviť ho na prijatie do materskej školy. Cieľom je rehabilitovať detskú osobnosť do tej miery, aby bol maximálne obmedzený jej parciálny (čiastočný) vývoj. Deti vo svojich troch až štyroch rokoch preberá poradňa, ktorá pracuje pri Materskej škole pre nevidiacich v Brne.

Hlavnou formou, ktorú v brnenskej Poradni využívame, je pedagogické vyšetrenie dieťaťa. V rámci individuálneho pohovoru sa rodičia dozvedajú o špecifických formách výchovy ZP dieťaťa, špeciálnych hračkách a hracích pomôckach, o akceptovaní stupňa a druhu zrakovej chyby, o spôsobe hodnotenia správania dieťaťa a o jeho vývoji. Podľa možnosti taktiež rodiny navštevujeme. Rodičia dostanú informácie o úlohe Zväzu invalidov, ktorý vybavuje poradňu potrebnými pomôckami. Ďalej usporadúvame semináre pre rodičov, rehabilitačné sústredenia pre rodičov s deťmi, rodinné rekreácie a pod.

K dispozícii je taktiež pedagogická literatúra pre rodičov so zameraním na postihnuté dieťa. Rodičia sa vzájomne zoznamujú a vymieňajú si svoje skúsenosti.

Najproblematickejším článkom našej práce je evidencia zrakovo postihnutých detí útleho veku z obidvoch moravských krajov. Spoliehame sa na prácu s detskými a očnými lekármi a odbormi sociálnych vecí ONV. Každý prípad by mali títo kompetentní pracovníci čo najskôr zahlásiť našej Poradni.

Záleží nám na každom ZP dieťati, na jeho optimálnom vývoji, ktorého prvým predpokladom je láska a starostlivosť rodičov. Súčasne s tým nastupuje formatívna úloha našej spoločnosti, ktorá im vytvára podmienky na vzdelávanie a pocit uspokojenia zo zodpovedajúcej práce v prospech spoluobčanov.Další><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum