Specifické otázky raného vývoje nevidomého dítěte

(Tyflologické listy 1987/1—2, str. 21—55)

 

Úvod

Komise pro práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží při II. oddělení sociální rehabilitace ÚV Svazu invalidů v ČSR přijala sociální rehabilitaci jako aktuální úkol v zabezpečení těžce zrakově postiženého (dále též ZP) dítěte raného věku. Tato zvýšená pozornost ke vstupu do speciální mateřské školy.

Uvedené poznatky by měly sloužit funkcionářům SI jednak pro vlastní informovanost o současném stavu poradenské péče u nás, jednak jako instruktáž o zvláštnostech vývoje zrakově těžce postiženého dítěte od jeho nejútlejšího věku. Měly by dále sloužit Radám zrakově postižených při OV Svazu invalidů, v jejichž kompetenci je organizovat aktiv rodičů. Poradenská péče o nevidomé dítě a jeho rodinu by měla být součástí programů sociální rehabilitace v rámci okresů. V neposlední řadě míníme dát do rukou rodičů alespoň elementární informace o vývoji jejich ZP dítěte.

 

Podmínky vzniku tyflopedického poradenství

Když jsme v září 1978 pro nově otevřenou[1] Mateřskou školu pro nevidomé v Brně instalovali poradnu pro rodiče zrakově těžce postižených dětí, činili jsme tak z pouhého pocitu nezbytnosti soustavného styku s rodinou, ve které se narodilo nevidomé dítě nebo z různých důvodů přišlo o zrak později. Úkolem bylo rozvinout osobnost tohoto dítěte již v raném věku, dílčím cílem připravit je ke vstupu do speciální mateřské školy s internátem.

V té době nebylo k dispozici nic než vůle pomoci a vlastní dlouhodobé zkušenosti z pedagogického procesu i mimo něj a také skromné zkušenosti jednoroční přípravy. Potíže působilo shromažďování materiálů zabývajících se rozvojem například psychiky hmatového a sluchového vnímání. Ojedinělé pokusy nebyly zatím zpracovány. Obsahovaly převážně jen zkušenosti některých jedinců.

Této situaci předcházelo schválení dokumentu Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který obsahuje i články vztahující se k tyflopedickému školství a jeho nově upravené koncepci. I když byl na pedagogických radách těchto škol projednáván, netušilo se, jaké důsledky bude mít jeho klasifikace na specifika poznávacích činností nevidomých v plném rozsahu. Zkušenosti byly s tradičním způsobem vzdělávání. Pedagogové, přestože tušili, jaké potíže přinese nově koncipovaný obsah i rozsah učiva, očekávali, že snad nějakým nepředvídaným způsobem bude možno tyto plány plnit. Příslušná komise Ministerstva školství ČR sice závažnost situace posoudila, ale nezabezpečila realizaci J. Jesenským připraveného projektu výzkumu pojetí a obsahu úkolů mateřských škol pro ZP děti.

Přitom v tomto období byl nejvyšší čas učinit první vážný krok, tj. začít s výchovou a výukou těžce ZP dětí předškolního věku, což se zatím na Moravě nedělo. V praxi uplatnit nároky na zvládnutí učiva v prvním ročníku ZŠ pro nevidomé bez předběžné přípravy dítěte i rodičů nebylo možné. Zasadil se proto ředitel ZDŠI (autor tohoto pojednání) přes nepřízeň podmínek (mzdové fondy i ostatní finanční náklady) o otevření mateřské školy v Brně zásadními stavebními úpravami zanedbané budovy a přípravou pedagožek.

Protože nebylo možno tuto školu chápat jako nové sociální opatření, zpracovaly učitelky za vedení ředitele první speciální výchovný program, ve kterém se objevují nové prvky v obsahu činností i prvky, jež souvisejí s hodnocením dítěte s ohledem k jeho specifikám individuality zvláštností poznávacího procesu a z těžkého defektu vyplývajících změn sociálních vztahů rodiny a dítěte. Bylo třeba zabývat se změněnými vztahy dítěte uprostřed rodiny i perspektivami jeho životní dráhy. K tomu všemu nebylo v té době dostatek vědeckých podkladů, které byly získávány během dalších let s velkými obtížemi.

V průběhu doby jsme se zaměřili i mimo školu. Nemohli jsme být spokojeni se stavem, jak je na nevidomé pohlíženo v některých okresních pedagogicko-psychologických poradnách, kde nejsou předpoklady adekvátního pohledu na věci, které s sebou nese ztráta zraku. Objevila se tendence tyto děti v raném věku podhodnocovat. Jen zřídka si psycholog uvědomuje, v jakém rozsahu ovlivní zvláštnosti poznávacích činností rozvoj psycho-motorických činností i příští náročnost životních situací postiženého člověka. Navíc zůstávají rodiče zcela osamoceni a vázáni na místní poměry.

Tedy tyto dva aspekty, tj. nová koncepce vzdělávání na ZŠ pro nevidomé a nezbytnost odborné spolupráce s rodiči i ostatními orgány a organizacemi, které pečují o zrakově těžce postižené dítě, vedly k zahájení pravidelné poradenské činnosti pro obvody obou moravských krajů.

Zdravotnické organizace sice pečují o dítě a matku, ale nemají k dispozici erudované pedagogické pracovníky tyflopedického zaměření. Sociální péče se objevuje až od jednoho roku dítěte, většinou ovšem pouze finančním zabezpečením rodiny dávkami nárokovými nebo z doplňkové péče. Sociální pracovníci OHT nejsou vybaveni ani elementárními znalostmi o výchovně vzdělávacích úkolech a cílech speciálních škol a navíc pokládají péči svého resortu za dostačující. Školské organizace zajímá dítě až v jeho třech letech (vč. Pedagogicko-psychologických poraden), kdy má nastoupit jako žák do mateřské školy, meziresortní ujednání o spolupráci neexistují.

Tuto situaci mají znát pracovní komise a kluby rodičů při Svazu invalidů, které by se měly aktivizovat v péči o rodiny ve svém obvodu i mimo něj. Potřebují však přehled o situaci, který jim v minimální míře poskytne tato stať. Bylo by třeba, aby Rady zrakově postižených při OV Svazu invalidů pořádaly instruktáže svých členů. K dispozici na oddělení sociální rehabilitace II ÚV SI v ČSR v Praze jsou seznamy rodin s postiženými dětmi v jednotlivých moravských okresech. To by jistě pro začátek činnost značně usnadnilo.

Pro rodiče těžce ZP dítěte není situace nijak snadná. Většinou je pozdě začít se zabývat výchovou až tříletého nevidomého dítěte. Rodiče jsou nuceni řešit mnoho výchovných problémů, které se u vidomého dítěte tak vyhraněně neprojevují. Není u nás profesionální instituce, která by se zabývala poradenskou činností. Ta se zatím děje pouze na bázi dobrovolnosti. Pedagogické vzdělání, které mají učitelky speciálních mateřských škol, není pro tuto činnost dostačující. Rodiče jsou mnohokrát postaveni před otázku, zda výchova jejich dítěte má vůbec smysl. Co si počít s dítětem, které na svět nevidí?

V současné době pracuje Poradna při Mateřské škole pro nevidomé v Brně. V Praze se rozvíjí poradenství, které organizuje II. oddělení sociální rehabilitace ÚV SI v ČSR a Komise rodičů a přátel ZP dětí. Podobně, jako tato komise Rady při ÚV SI mohou pracovat i komise na OV SI.

Nejúčinnější je taková péče, která se provádí včas, soustavně, dlouhodobě, kvalifikovaně a v přímém styku s rodinou: a) činností speciálně vyškoleného tyflopeda přímo v rodině, b) zavedením pravidelných poradních dnů, c) dvou až třídenním soustředěním rodičů, d) semináři rodičů a praktickými cvičeními za přítomnosti jejich dětí, e) zajištěním prodeje speciálních hraček a herních pomůcek (nebo zprostředkováním prodeje nedostatkových hraček běžného sortimentu), f) exkurzemi v mateřské nebo základní škole pro nevidomé, g) vyškolením funkcionářů SI a zajištěním pracovního aktivu rodičů.

Hodnotíme-li výše uvedený program, nezbývá, než přiznat, že jsme ještě zdaleka ne-učinili vše, co by přispívalo ke zdárné výchově zrakově těžce postiženého dítěte, které žije v jiných podmínkách než jsou ty, které jsme jako pedagogové připravovali v minulosti.

Rozvoj profesionální poradenské služby brzdí hned několik faktorů, z nichž vyniká například to, že působí potíže rozhodnout, do kterého resortu tyflopedické poradenství vůbec patří, kde získat potřebné finanční prostředky apod. První kroky, které byly v roce 1977 učiněny v Brně pramenily z iniciativy a humanizmu jednotlivců, kteří nebyli od nadřízených složek pochopeni. Tak byla zřízena poradna, kterou donedávna vedl mimo své pracovní povinnosti autor tohoto příspěvku se svou spolupracovnicí M. Eliášovou, sociální pracovnicí školy.

Doba, kdy byli tyflopedové přesvědčeni, že za socializmu bude nevidomých ubývat, je dávno pryč. Tyto romantizující přístupy jsou překonány. Ukazuje se zásadní přesun příčin úplné nebo částečné slepoty z dřívější ryze sociální struktury, která byla charakterizována nedostatečnou lékařskou pomocí, nízkou hygienickou úrovní a chudobou, k problémům vyplývajícím z minimální úmrtnosti nedonošených novorozenců, oslabenosti těhotné ženy a mnohdy jejího nezodpovědného poměru k těhotenství a zvráceného pojetí ženské emancipace. Vždyť retinopatií novorozenců (retrolentární fibroplazií) trpí dnes asi 60 procent zrakově postižených dětí.

Dlouholetá praxe ukázala, že sice spolupráce brněnské Tyflopedické poradny s očními lékaři, pedagogicko-psychologickými poradnami, odbory sociálních věcí národních výborů ve své době přinesla svůj podíl v evidenci, ale tím více vyniká požadavek institucionalizovat profesionální poradny.

 

Úkoly a cíl speciální péče

Hledisko současné společnosti je jasné: každé vzdělavatelné dítě připravit pro jeho životní dráhu, která se vyznačuje chutí k tvořivé práci. Žádné sociální opatření nemůže nevidomého v jeho životních perspektivách uspokojit. „Pouze práce je jeho štěstím.“ Z tohoto hlediska počítáme i s výchovou mentálně retardovaných nevidomých dětí, jejichž retardace je způsobena jednak částečnými fyziologickými změnami vyšší nervové činnosti, jednak — a to nejčastěji — nesprávnou výchovou v rodině. Vyplývá z toho povinnost všech mateřských škol pro nevidomé přijímat i tyto opožděné děti, u nichž převažují otázky výchovy nad pozdějším školním vzděláváním — alespoň zpočátku.

Podmínky rodinné výchovy jsou prvním okruhem, kterým je třeba se zabývat. Přesvědčit rodiče o užitečnosti výchovy aktivizací dítěte, které je příliš vázáno na sebe sama apod. Podíváme-li se na problém rodiny zblízka, zjišťujeme, že po klasifikaci zrakové vady dítěte jako trvalé a nevyléčitelné, se rodiče dostávají do stresové situace, protože v této první fázi nenalézají žádné východisko a jsou dlouhodobě bezradní. Ve druhé fázi (bloudění) začíná u nich pozvolna převažovat hledání východiska. Vyhraňuje se poměr k výchově: a) dítě je zanedbáváno, rodiče nevidí důvod, proč je vychovávat, b) dítě je opatrováno jako bezmocné. Rodiče mu neposkytují prostor pro vlastní iniciativu. Jen asi v polovině rodin se obě vyhraněná stanoviska neobjevují pro výchovu jako záporná. Teprve ve třetí fázi se rodiče počínají orientovat na odbornou pomoc, i když k ní zatím nemají vyhraněné stanovisko. V poslední fázi vyhledávají pomoc a spolupráci s odborníky z vlastního přesvědčení dobrovolně. Jde tedy o to, aby tyto fáze probíhaly již v době, kdy je dítě evidováno a sledováno — aby každá fáze byla co nejkratší. Ředitel brněnské školy se sociální pracovnicí proto vybudoval evidenci všech zrakově postižených dětí v obvodu obou moravských krajů. Při předávání agendy v roce 1985 bylo evidováno 175 nevidomých a slabozrakých dětí předškolního i školního věku, které nebyly umístěny do žádného speciálního zařízení, ani nenavštěvovaly ve svém bydlišti běžnou mateřskou nebo základní školu.

Péče o rodinu spočívá rovněž v tom, zbavit rodiče osamocenosti a výhradní výjimečnosti seznámením s jinými rodinami. Jakou formou se tak děje, je otázka praxe. V našem případě půjde o to, ustavit na každém okrese pracovní komisi rodičů zdravotně postižených dětí a umožnit styk rodin ZP dětí. Aby však byla zajištěna správně orientovaná pomoc, měly by rady zrakově postižených organizovat proškolení svých funkcionářů, kteří budou o tyto rodiny pečovat.

Souběžně je třeba upozornit na zdravé vnitřní vztahy sourozenců zrakově postiženého dítěte, postavení nevidomého sledovat, aby nedocházelo k jeho preferenci. Zraková vada, jestliže je neštěstím, tedy pouze pro rodiče, nikoliv pro dítě samé. Před dítětem rodiče nikdy nedají najevo, že je jeho zrakové postižení trápí, křivdili by mu. Tuto jím nijak nezaviněnou křivdu by později nemuselo unést.

Významným okruhem, na který je nutné se soustředit, je utváření osobnosti dítěte již od okamžiku jeho narození. Výchovou se nevytvářejí pouze dovednosti, ale co víc, formují se vlastnosti — především kladné, ale i záporné volní akce. Již v dětství nacházíme kořeny toho, čeho člověk dosáhne v dospělosti.

Protože se jedná o tematiku široce rozvětvenou v oblasti tyflopedie jako speciálně pedagogické disciplíny, omezujeme svůj zájem na okruh pracovníků, kteří přicházejí do styku s nevidomým dítětem jen zřídka. Pro ucelený pohled na vývoj nevidomého dítěte provedeme jednak informativní exkurzi do problematiky hodnocení uvažovaného jedince, jednak naznačíme směr pomoci rodičům. V obou polohách svá stanoviska pouze naznačíme s důvěrou, že budou sloužit jako minimální informace. Pokud se poradenská péče nedostane ze současných problémů, nelze očekávat ani zvýšenou úroveň ani lepší teoretické zázemí. Příkladem vzorného pojetí v tomto směru je aktivní skupina rodičů v Hradci Králové, která usiluje o evidenci rodin se ZP dětmi.

 

Nejvýznamnější okruhy výchovy

Věnujme nyní pozornost změnám ve třech okruzích. Jsou to:

1. manuální činnosti

2. tělesná zdatnost

3. schopnost samostatně se pohybovat.

Na tyto okruhy upozorňujeme proto, že zajišťují životní úspěchy nevidomého ve skutečnosti, zatímco jeho nadání jen v předpokladu. Jsou totiž změněny podmínky rozvoje nadání, schopností, dovedností i postojů v té míře, jak již v raném věku bylo nevidomé dítě aktivizováno.

Ad a) Ruka je významným kompenzačním činitelem. Mimo to, že je orgánem hmatu, objevili jsme její trojí funkci v oblasti zručnosti. Ruka je receptorem, efektorem, ale zároveň orgánem zpětných aferentací, tzn., že vnímá, provádí a zároveň sama své úkony kontroluje. Tato mimořádná náročnost přinejmenším zpomaluje veškeré její funkce. Ještě dynamičtěji se však tyto změny týkají stránky kvalitativní. Vždyť mimo kinestetických úkolů jsou zde činnosti hmatové. Činnosti nevidomého dítěte klasifikujeme z tohoto vědeckého a nedávno autorem této statě objeveného a popsaného hlediska.

Ad b) Rozvoj tělesné zdatnosti je vymezen podmínkami vzniklými ztrátou zraku. Dítě má méně vnějších impulzů k pohybu, suplující smysly nemají takovou neomezenou schopnost, aby zastoupily zrak. Podpora přirozené dětské vlastnosti a chuti k tělesnému pohybu je významným pedagogickým okruhem. Zdravé tělo posiluje chuť k životní aktivitě.

Ad c) Poznávání prostoru a dovednost orientovat se v něm zajišťuje později možnost výkonu povolání mimo domov. Samostatná docházka do zaměstnání, za zálibami apod. není možná bez včasného a dlouhodobého vývoje a neustálého procvičování orientačních dovedností. Již od útlého věku pěstujeme v nevidomém dítěti odvahu samostatně se pohybovat.

Tzv. náhradní smysly se ve svém kompenzačním procesu rozvíjejí v oblasti psychiky vnímání. Za žádných okolností se nemění jejich fyziologické základy. Změny se odbývají v hodnocení vjemů, které nevidomý klasifikuje ze svého specifického hlediska. Nemá fyzicky lepší sluch ani hmat, ale je veden k hlubšímu hodnocení jejich informací.

V rámci vývoje schopností, dovedností, návyků a postojů je třeba připomenout jako specificky významné následující okruhy výchovy:

1. rodinné zázemí, o kterém jsme se již zmínili

2. vnitřní podmínky rozvoje osobnosti, ze kterých zcela vylučujeme nějaké zvláštnosti nadání nevidomých

3. včas probudit dětský zájem o svět znamená s výchovou začít ihned po narození dítěte

4. pohyb je podnětem duševní činnosti. Duševní činnost nevidomého je rozvíjena již v raném věku povzbuzováním a s nápomocí

5. rozvoj svalového vnímání je založen na kompenzačním charakteru suplujících smyslů

6. rozvíjení analýzy zvuků a syntetického hmatového vnímání

7. rozvoj řeči se děje bez možnosti odezírání

8. zvýraznění sociální a sexuální výchovy

9. nedovolit vznik slepeckých zlozvyků, sledujeme dítě od kojeneckého období

10. sledovat vývoj uchopování předmětů

11. orientace v prostoru a vlastní pohyb patří mezi nejvýznamnější okruhy výchovy

12. poznávání světa rozšířit o soustavné hmatové a sluchové seznamování s přírodou

13. význam představ o vlastním těle je nejaktuálnější v raném věku dítěte

14. hry míčové, ve vodě, hry s pískem

15. poučení o dopravním ruchu

16. o významu tělesné zdatnosti jsme se zmínili výše

17. manipulace s předměty navazuje na nemožnou nebo značně omezenou možnost zrakové kontroly ruky a její trojí funkci

18. specifický význam hraček a her

19. čtení obrázkových knížek se speciální úpravou vyobrazení samotných předmětů a později i jejich vztahů. Jedná se o čtyři stupně abstrahovacích činností: předmět, jeho basreliéfní podoba, silueta, kontura z nepřerušované čáry a kontura přerušovanou čarou

20. hudba a pohyb — zamezit bezduchému trávení času u poslechu hudby

21. oblékání a obouvání

22. samostatnost v jídle

23. osobní hygiena

24. informace o mateřské a základní škole i o životních perspektivách zrakově těžce postiženého

Výběr uvedených okruhů byl proveden z formativního hlediska. O jejich obsahu nelze na tomto místě pojednat podrobně, jelikož to nedovoluje rozsah článku. Ještě tento rok však vydá Svaz invalidů v ČSR publikaci, která se zabývá výchovou nevidomého dítěte raného až předškolního věku.

Přiložené tabulky vymezují problematiku pouze v některých výchovných okruzích, a to velmi hrubě. Uveřejňujeme je proto, abychom alespoň informativně pohlédli na rozvoj zrakově těžce postiženého dítěte a učinili si základní představu o problémech výchovy i psychologického hodnocení.

 

Vývoj psycho-motorických činností

Ontogenetický vývoj nevidomého dítěte se opožďuje v závislosti na ztrátě zraku úplné či převážné a úrovni vnější péče o ně. Neprobíhá lineárně (někdy až příliš dramaticky parciálně), jako konečně u žádného dítěte, ale přesto jsme se pokusili naznačit rozvoj dovedností obecně a doporučit nápomocné působení. Metod, jak docílit úspěchů, je více, ale jedině účinná je hra — vše hrou, nikoliv příkazem. Vědomí rodičovské lásky pomáhá dítěti i rodičům zvládnout naše následující doporučení. Dítě je herec, buďme jeho citlivými, ale vedoucími pedagogy. Dítě by mělo vědět, že je máme rádi, jinak je reálné nebezpečí, že se naše snažení může minout účinkem.

 

Věk do 3 měsíců

Dovednosti:

základní nepodmíněné reflexy jsou aktivní

kojení nemá žádná specifika, novorozenec reaguje na dotyk prsu

děti mohou potkávat různá dobrodružství

laskání s dítětem je pokračováním jeho pobytu v lůně matky. Přivine jeho nahé tělíčko ke své obnažené měkké hrudi

při tlaku na dlaň a chodidlo odpovídá protitlakem

dovede se koncentrovat na matčiny doteky

dělá nekoordinované pohyby rukama i nohama

počátky dotekových a sluchových vztahů k světu

prvopočátky uvědomování si končetin

v poloze na bříšku zvedá hlavičku, případně se opírá o lokty

převrací se, nebo o to alespoň projevuje snahu

při přemisťování dovede ležet v různých polohách

brouká si

Nápomocná působení:

při kojení využít hmatové podněty

mazlení při přebalování

hra s končetinami má kompenzační charakter (roztahování, tlak různými směry, tleskání aj.)

děťátko nevidí, že se na ně usmíváme, mazlíme se dotyky na celé jeho tělíčko

dopomoc při převracení

vkládání přiměřených předmětů nebo jen prstu do dlaně dítěte. Mělo by reflexivně dlaň sevřít

matka na dítě mluví zdálky i zblízka tichým melodickým a mazlivým (nikoliv šišlavým) hlasem

chování v ležící poloze s procházením po bytě

pochvala intonací řeči a pohlazením

Věk 3 — 6 měsíců

Dovednosti:

hraje si s vlastníma rukama a nohama

manipulace s pokrývkou (mačkání okrajů)

uchopování předmětů dlaní

zájem o hru s hrkátkem

mačkání papíru

zájem o předměty kolem sebe

samostatně se otáčí

pasení koníčků s oporou na dlani, koncem období s prohnutou páteří

koncem období pokusy o posazení

koncem období počátky snah o lezení

počátek období soustředit se na kutálející se předmět

výskání a vydávání neartikulovaných zvuků

Nápomocná působení:

pokládat hračky na okraj dosahového pole

upoutávat pozornost ke kutálející se hračce

podávat hračky měkké, teplé a oblé

podávat papír na mačkání (nikoliv igelitové sáčky)

obcházení bytu s dítětem v náručí (probouzet jeho zájem o věci vpředu i nahoře)

cviky k posilování zádových i břišních svalů

vytváření měkce obložených tunelů pro plazení

zrakové pozorování se nahrazuje hovorem i v případě, kdy je matka mimo místnost

mluvit na dítě z různých vzdáleností

krmení lžičkou (dítě je drženo levou rukou v šikmé poloze, pravou rukou je krmeno. Umožnit, aby svou rukou sledovalo pohyby)

pochvala slovy i pohlazením

 

Věk 6 — 12 měsíců

Dovednosti:

hraje si zatím bez hlubšího cíle

uchopování předmětů prsty

jemnější motorika

první pokusy házet lehkými předměty

koncem období zpevňuje nohy při obouvání

koncem období pokusy zacházení se lžičkou

jí rohlík nebo sušenku, kterou drží v ruce

plazení po bříšku

snahy o postavení s přidržováním

přitahuje se za ruce směrem k posazení

pozná, že do pokoje někdo vkročil

začíná rozumět pochvale a pokárání

dovede se chvíli soustředit na činnost, která je baví

sleduje zvuk kutálejícího se předmětu

pije z hrnku

Nápomocná opatření:

navádět dítě k nejjednodušší manipulaci s hračkami

při obcházení bytu s dítětem v náručí manipulace s klíči zasunutými ve dvířkách skříněk

pokládat hračky na okraj dosahového pole

povzbuzovat zájem o květiny v bytě

vyhýbat se přetahování prádla přes hlavu, které má úzký otvor

krmení se děje v sedící poloze matce na klíně, aby mohlo svýma ručkama sledovat její pohyby dospělé osoby

pro pití se vybere hrnek s menším průměrem

procvičování zádových a břišních svalů

mluvit na dítě z různých vzdáleností a v pohybu

povzbuzovat a hlavně pomáhat dítěti v pokusech o plazení, povzbuzovat slovní pochvalou a pohlazením, pomáhat tlakem na zadeček

kutálení hranatými předměty

při pasení koníčků se pokusit o zvednutí jedné ruky dítěte

vést dítě k elementární spolupráci při obouvání, případně i při oblékání a svlékání

mimořádnou pozornost věnovat tomu, aby dítě dovedlo držet v ruce rohlík nebo sušenku

Věk 12 — 18 měsíců

Dovednosti:

začátky rozlišování funkce jednotlivých hraček

uvědomění trojrozměrnosti předmětů (krabice aj.)

počátky uvědomělé hry

míčové hry — míč s rolničkou

počátky spolupráce při oblékání a svlékání

počátky uvědomělého poznávání částí vlastního těla

pití z hrnku malého průměru

krmení se odbývá v sedící poloze na klíně matky

počátky napodobování hlasu některých zvířat

pokyny: pojď sem, jsi hodný, to nesmíš, jak je veliký, udělej pá, pá, udělej malý aj.

chůze s přidržováním za ruce

pokusy o první smysluplná slova: ham, papat

širší sociální vztahy — loučení: pá, pá, přivítání: aha

oblíbenost některé hračky

naplňování krabice menšími předměty

Nápomocná působení:

podáváme krabice různých tvarů

naplňování velké krabice

vedení k zájmu o věci v domácnosti

míčové hry s dospělou osobou — míč s rolničkou

umožnit setkávání s některým domácím zvířetem

dítě je svědkem péče o domácí květiny

pohybové hry s říkankovým doprovodem

odstranit ostré předměty z dosahu a rohy stolů obložit měkkým materiálem

oblékání a svlékání doprovázet slovně

krmení organizovat tak, aby se dítě mohlo držet ruky osoby, která je krmí (nekrmit v zrcadlové poloze)

samostatné pokusy se lžící by měly mít částečný úspěch

soustavné posazování na nočníček

dítě se setkává s lidmi mimo rodinu

napodobování hlasu psa, kočky, prasátka

častá slovní komunikace

sledovat oblíbenost hraček

 

Věk l — 2 roky

Dovednosti:

nápadná oblíbenost některé hračky

naplňování krabic menšími předměty a zasunování menší krabičky do větší

obliby kuchyňského náčiní

počátky prstového uchopování předmětů

hry lehkým míčem s rolničkou, hry s kostkami — komín

hra pozvolna dostává smysl

dítě dopomáhá pohyby při oblékání a svlékání

dovede sníst i pokrm, který nemá v oblibě

chůze s přidržením za jednu ruku

koncem období se u dítěte projevuje snaha o zrychlení chůze

dítě mluví nejdříve v izolovaných slovech, koncem období spojuje dvě i tři slova

srozumitelná jsou sdělení: půjdeme na procházku aj.

ví, že se nesmí pomočovat

dovede stát, předkloní se, stoupne si

seznamuje se s širším okruhem lidí

Nápomocná působení:

vedení k smysluplné hře: naplňování krabic, nakládání věcí na nákladní auto, vysypávání věcí z krabice, stavění tzv. komínu, kutálení aj.

míčové hry s dospělou osobou

nasazování kroužků na vertikální tyč (známé figury z kroužků)

voda teče, písek se sype

dítě je svědkem některých domácích prací: zalévání květin aj.

procházky s povídáním, co se kolem děje

ve dvou letech podporujeme snahu o běhání s přidržováním za ruku

chůze s přidržováním za jednu ruku se stává jistější

pravidelné posazování na nočníček

krmení se děje v sedící poloze tak, aby pravá ruka krmící osoby byla v souladu s pravou rukou dítěte

řeč je soustavně rozvíjena rozhovorem, posilují se dovednosti: kde máš ouško, kde máš nosánek, kde máš vlásky, kde je tatínek (pá), udělej bác (dítě padá na podlahu), aj.

společenské vztahy se rozšiřují uvědomováním si babičky, dědečka, sourozenců

Věk 2 — 3 roky

Dovednosti:

staví komín ze tří kostek

navlékání velkých korálů

třídění velkých a malých věcí

zasouvá dvě i více krabic do sebe

rozebírání hraček

nasadí si čepičku

s dopomocí si svléká některé části oděvu

pije samostatně z hrnku

projevuje snahu samostatně jíst

samostatně jí chléb, rohlík, sušenku apod.

koncem období používá vidličku k napichování kousků jídla

samostatně sní například bramborovou kaši z misky

lžíci drží stále zápěstním držením

dovede výpon s přidržováním

chůze po schodech přidržováním

na pokyn se vysmrká

má návyk umýt si ruce po použití WC

na dotaz určuje části svého těla

má radost z vlastních objevů

projevuje zájem o ozvěny

řeč se neustále zdokonaluje: „jdeme pá“ apod.

Nápomocná působení:

návod ke stavění kostek oběma rukama

navlékání velkých korálů na bužírku

rozkládací hračky, trojkolka aj.

třídění velkých a malých věcí, hry se zatloukátkem, bubínek, magnetická tabule s aplikacemi zvířátek aj.

míčové hry

dosahování visících předmětů

na procházkách vyhledávat různé ozvěny (tunely aj.)

vylévání vody, sypání písku

obrázková knížka (principy: dlouhý, úzký, krátký, svislý, vodorovný, hranatý, kulatý, blízko, daleko, forma: koleje, cesta, plot, domek, dveře, okno, strom, sluníčko, lžíce, vařečka aj. v siluetové podobě)

procházky bohaté na zážitky

chůze po prkně širokém asi 50 cm, případně opatřené zábradlím

samostatná chůze kolem zdi, plotu aj.

prádlo a oděvy klademe na stejné místo

podávat chléb a rohlík do ruky

seznamovat se se základními potravinářskými polotovary

poznávání světa mimo domov

seznamování s cizími lidmi

dětské říkanky, rozvíjení řeči

Věk 3 — 4 roky

Dovednosti:

jízda na tříkolce

jízda na saních s dospělou osobou

hry s plastelínou

třídění věcí podle tvaru

dítě již zná funkci kolečka

hračky: loutkový kočárek, panenka, nákladní a osobní auta, modely domů

hra na pískovišti

hry se sněhem a ledem

hry ve vodě

svlékání některých částí oděvu samostatně

zájem o zapínání knoflíků

natáhne si boty

házení lehkými předměty za zvukovým signálem

samostatně se nají pouze kašovitých jídel

lžíci dosud drží zápěstním držením

uvědoměle se vyprazdňuje

mimořádně se může pomočit

používání záchodu s adaptérem na míse s dlouhou stahovací šňůrou

dovede se předklonit

chůze v různém terénu: chodník, cestička v parku, lesní cesta aj.

rychlejší chůze s držením za ruku

chůze za zvukovým signálem, který se pohybuje

poskakování na místě

skok vpřed

obrázková knížka: tenká a silná čára, siluety: stromy, domy se střechami, lidská postava, zvířátka aj.

první náznak otázkového období

snadno se učí dětským říkankám

návyk čistění zubů

na ulici se nezaběhne

Nápomocná působení:

umožnit detailní poznání všech hraček (snaha o rozebírání)

dokrmování vždy v pozici za zády dítěte

pohybové hry

časté procházky v různém terénu

osvojování ročních období

elementární příprava k plavání — například ve vaně

pokusy o další zrychlování chůze s držením za ruku i bez držení

posilování představ o pokoji a bytě

samostatná chůze kolem zdi nebo plotu za zvukovým signálem

cviky v házení

pokusy: tání ledu, sněhu, mrznutí vody

poznávání širšího okolí domu za doprovodu dospělé osoby

dále rozvíjet samostatnost svlékání a nasazování čepičky, pokusy o svlékání složitějších částí oděvu

rozvíjení řeči: na otázky odpovídat pravdivě, říkadla, sledovat správnou výslovnost

 

 

 

Věk 4 — 5 roků

Dovednosti:

hry dostávají vyhraněný charakter

hry na něco

jízda na tříkolce

vytváření placek z plastelíny

co k sobě patří: talíř-lžíce, maminka-tatínek

třídění podle některých barev (dítě se zbytky zraku)

třídění podle tvarů

hračky: loutkový kočárek, loutkový nábytek, stavebnice apod.

navlékání velkých korálů

jemnější motorika

jednoduché činnosti v tatínkově dílně

samostatně se svléká

nazuje si boty

začíná poznávat některé části prádla

některé kusy oděvu samostatně obleče, případně s dopomocí

obrázková knížka

čtení labyrintů

nají se samostatně nebo jen s malým dokrmením (mimo polévky)

lžíci drží prstovým držením, proto mohou nastat první pokusy o nabírání polévky lžící

udržuje čistotu

hygienické návyky má vypěstovány

učeše se

pokusy o taneční pohyb podle hudby

skoky a překonávání nízkých překážek

pokusy o couvání

pokusy o běh s držením za ruku

samostatně chodí ve známém prostředí: po rovině, do kopce, z kopce, do schodů, ze schodů, v trávě

nastupování do dopravních prostředků

chůze za dospělou osobou ve vzdálenosti asi l m

ukázněnost na ulici

pozná různé cesty: chodník z dlaždiček, asfaltu, chodníček v parku, lesní cestu aj.

poznává jízdu velkých a malých dopravních prostředků

auto brzdí, pes utíká, letadlo letí kterým směrem?

na okraji chodníku se zastaví, nikdy na vozovku nevstoupí samo

počátky orientace na pravidelných trasách: do obchodu, za babičkou, k lékaři aj.

rozumí pokynům o nutných pohybech rukou, nohou i těla

rozvíjí se otázkové období

dovede několik dětských básní a říkadel

vyřídí jednoduchý vzkaz

bez obtíží navazuje kontakt s cizími lidmi

slušně požádá a slušně poděkuje

koncem tohoto období cizím lidem vyká

má elementární zkušenosti s dětským kolektivem

mluví ve větách

přidělování jednoduchých úkolů, příležitostných i stálých

při pokynech je možno vyzkoušet, kolik pokynů sdělených po sobě splní

Nápomocné působení:

popis poměrů na chodníku, na vozovce

obrázková knížka a labyrinty

chůze po stejné dráze: a) při obratu s dopomocí, b) samostatná

chůze za signálem, který se pohybuje

cvičení chůze za dospělou osobou při okolním naprostém tichu

udržet rovnováhu, chůze pata první nohy, palec druhé nohy

stoj rozkročeně

rytmický běh s držením za ruku

chůze po patách

podle pokynů rozlišuje druhy pohybů: natáhni ruku, skloň hlavu, roztáhni obě ruce aj.

jdi a dupej, jdi co nejpomaleji, jdi po kolenou a hodně mávej rukama aj.

seskok z mírné výšky

dítě je svědkem různých oprav v domácnosti

stálý kontakt s mateřskou školou, kde učitelky poskytnou rodičům další pokyny, které se týkají individuálního vývoje jejich dítěte

 

Věk 5 — 6 roků

Dovednosti:

třídění a párování věcí

samostatně se nají s nutným návodem rozložení jídla na talíři

obléká se s nutnou dopomocí

hygienické návyky jsou upevněny

dovednost ukazovat směr jedoucího vozidla nebo letícího letadla

popis cesty z pokoje do pokoje

znalost základních dvojrozměrných geometrických tvarů

představy o pojmech: vpředu, vzadu, uprostřed, první, poslední

průprava k orientaci v prostoru podle návodů dospělé osoby

chůze se zdokonalila koordinovanými pohyby nohou a rukou, i držením těla

chůze za pohybujícím se signálem

rozvinuta je mrštnost směrem vzhůru i dolů

kotoul vpřed i vzad

seskoky z výšky 5 — 20 cm

koncentrace na velmi pomalé pohyby

správná výslovnost

dovednost krátce vyprávět

asi 15 minut se soustředit na činnost, která je zajímá

znalost nejobvyklejších podniků služeb: obchod s potravinami i jiným zbožím, čistírna, lékař aj.

Nápomocná působení:

hry na vlak, zde se pěstují představy o řadě věcí

hry jako: Kolo, kolo mlýnské apod.

popis umístění prostřeného stolu a jeho uspořádání

chůze po provázku na podlaze, po prkně, které může být poněkud zvednuté

po ukázání jde dítě určeným směrem

chůze tam a zpět po stejné dráze, chůze do čtverce, trojúhelníku, návrat na totéž místo a) stejnou cestou, b) jinou cestou

cvičení chůze pata první nohy k palci druhé nohy, asi pětkrát

dítě bereme s sebou na většinu pochůzek

provedeme je dostupnými dopravními prostředky

čtvrtobraty a půlobraty na místě. K tomu si pořídíme pomůcku: na podlahu nalepíme tvar kříže z lepicí pásky na koberce

paměť pro řadu příkazů, například: jdi tři kroky vpřed, jdi tři kroky vpřed a tam se otoč, jdi tři kroky vpřed, tam se otoč a jdi zpět apod.

překračování hůlky, podlézání židlí apod.

vstaň, jak nejpomaleji umíš, zvedej ruku, jak nejpomaleji dovedeš apod.

časté rozmluvy s dítětem, dětská říkadla, básně aj.

navozování situací seznamování s cizími lidmi

na otázky odpovídáme pravdivě

podporujeme vznik kladných návyků

pečujeme o upevnění hygienických i jiných návyků

pokud se u dítěte projevují slepecké zlozvyky, usilujeme o jejich odstranění, nikdy však dítě za ně netrestáme

 

Věk 6 roků a více

Dovednosti uvádíme takové, které bývají opomíjeny. O ostatních se rodiče dozvědí od učitelů základní školy pro nevidomé nebo běžné školy v okruhu svého bydliště

pravolevá orientace u jiných osob asi v sedmi letech

cvičení orientace v prostoru se podrobuje se zájmem

přejít pokoj úhlopříčkou

čtení reliéfních plánků pokoje, bytu, zahrady, případně reliéfních labyrintů

přeskakování z nohy na nohu

schopnost provést řadu pokynů s úkony následujícími po sobě

udržuje kolem sebe pořádek

hry mají vyšší cíle: Já jsem prodavačka, já jsem pan doktor aj.

svléká i obléká se samostatně, jen s malými opravami dospělé osoby, ukládá věci na své místo

počátky používání jídelního příboru

v osmi letech je možno rozložení jídla na talíři vysvětlit na základě hodinového ciferníku

šestileté dítě by mělo mít asi následující dovednosti, které je možno i u nevidomého dítěte posuzovat jako ukazatele školní zralosti

tělesnou zdatnost posoudí lékař

dovede odpovědět na otázku: Anička a Honzíček jsou dvě ....? (děti)

má základní sociální dovednosti žít v kolektivu

dovede určit, co je více, co méně, co je shodné

počítá do deseti v řadě

rozliší formu a velikost předmětu: malé, velké, kulaté, hranaté

dovede říci souvisle několik vět — krátké vyprávění

rozezná, co je málo, co je mnoho

zná své jméno, místo bydliště, datum narození

zná jména rodičů a orientačně i jejich zaměstnání

zná jména sourozenců

nemělo by být příliš citově závislé na jednom z rodičů

dovede se seznamovat s jinými dětmi i dospělými

dovede se soustředit asi 15 minut

samostatně se obuje, avšak tkaničky dosud nezaváže

dovede si uvědomit své případné tzv. slepecké zlozvyky

dovede přednést krátkou dětskou báseň nebo zazpívat krátkou píseň

dovede uplatnit znalosti získané v mateřské škole

hračky na své místo uklízí bez odporu

má elementární zkušenosti ve čtení reliéfních obrázků

dojde k sousedům něco vyřídit

soustředěně manipuluje se stavebnicemi.

 [1] De facto byla založena mateřská škola nezávisle na tom, zda v dřívější době takové či podobné zařízení existovaloDalší><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum