Návraty nevidomých do normálního života

(Medica revue 1996/2, str. 12)

 

V nedávné době byla u nás dobudována síť poradenských středisek, jejichž činnost směruje k realizaci komplexní rehabilitace zrakově těžce postižených dětí, mládeže i dospělých osob. Jedná se o soubor tyflologického poradenství v životní horizontále postiženého. Znamená to, že u nás působí:

1. poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí ve věku od narození do tří až čtyř let (střediska rané péče)

2. speciálně pedagogická poradenská centra při mateřských a základních školách pro nevidomé i základních školách pro slabozraké, která evidují děti do 15 let

3. síť oblastních ambulantních středisek Tyfloservisu, pro pomoc občanům nad 15 let.

V současné době jsou dobudovávána střediska na speciálních základních školách pro zrakově těžce postižené žáky a střediska Tyfloservisu (oblastní ambulantní střediska). Dosavadní pouhá dvě střediska Rané péče (Brno a Praha) pro rodiče dětí od narození do tří až čtyř let se ještě stále dobudovávají tak, aby byla místně co nejblíž evidovaným rodinám. Poradenská centra pro školní mládež hospodářsky i odborně zajišťuje Ministerstvo školství ČR nezprostředkovaně. Oba zbývající projekty zabezpečuje v celém rozsahu Ministerstvo zdravotnictví České republiky prostřednictvím České unie nevidomých a slabozrakých.

 

Poradny pro rodiče dětí ve věku od tří až čtyř let

Do nedávné doby byla v činnosti pouhá dvě střediska, a to v Brně a v Praze. V poslední době se počet těchto pracovišť rozšiřuje. Jsou to střediska pro ranou péči, tj. především pro děti období kojeneckého a batolivého. Péče se prodlužuje u dětí, které mimo svou těžkou zrakovou vadou trpí dalším druhem postižení somatickým nebo psychickým či mentálním. Výjimečně také celkovým vývojovým opožděním způsobeným zanedbáváním rodičovské péče nebo trvalým umístěním v ústavu sociální péče. Střediska pokrývají celé území České republiky.

Významným úkolem stále zůstává připravit těžce zrakově postižené dítě ke školnímu vzdělávání, tj. vstup do speciální mateřské školy či u schopných dětí v místě bydliště rodiny. Snahou je vyhnout se umístění dítěte v internátě. Hledáme možnosti, jak účinně působit na rodiče i na pracovnice mateřských škol, aby byly postupně vytvářeny podmínky pro přijetí nevidomého i těžce slabozrakého dítěte a aby pedagogické pracovnice i lékaři byli instruováni o základním specifiku jejich výchovy a přípravy pro aktivní život.

Spolužití s vidomými dětmi přičítáme mimořádný význam. K tomu vedeme také rodiče, i když jim z toho vyplývá mnoho mimořádných povinností. V neposlední řadě je úkolem soustavná spolupráce s jinými institucemi, které zajišťují zdraví a sociální podmínky dítěte. Cílem činnosti střediska je připravit postižené dítě ke schopnosti vyrovnat se s překážkami života. V tomto směru je nejdůležitější, aby dítě nerostlo izolované, aby mělo zdravé kamarády, se kterými se snaží komunikovat a oni se mu učí rozumět. V tomto prostředí, za odborné pomoci tyflopedagoga, lékaře a sociálního pracovníka se tvoří perspektivy dalšího života.

 

Poradenská centra

Jsou budována při mateřských a základních školách pro nevidomé a slabozraké žáky. Lze je považovat za určitý druh nadstavby. Měla by být výrazem dalšího úsilí o komplexní péči těžce postiženého dítěte školního věku. Pracují zde kvalifikovaní tyflopedové za spoluúčasti psychologů, oftalmologů, pediatrů, rehabilitačních pracovníků i odborníků v sociální oblasti. Síť center je dobudována a pokrývá celé území České republiky.

Jejich hlavním úkolem je připravovat podmínky pro integrované vzdělávání nevidomých a těžce slabozrakých dětí předškolního i školního věku, tj. nejen jejich umístění do školy v místě bydliště, ale — a to především — připravovat vybranou školu na kladné přijetí zrakově těžce postiženého žáka. Znamená to připravit učitele, rodiče i vnitřní podmínky školy k tomu, aby se vzdělávání stalo účinným a kladně působilo na osobnost dítěte. Problémy působí zajišťování potřebných speciálních učebních pomůcek.

Centrum se zvláště věnuje spolupráci s pedagogy a lékaři v místě, kam bylo nevidomé či těžce slabozraké dítě umístěno. V počátcích se jedná především o děti, které nejsou umístěny v internátě speciální školy. Pokud máme na mysli děti umístěné v internátním zařízení, spolupracuje centrum s vedením a výchovným poradcem.Další><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum