Speciální učební pomůcky na mateřské škole pro nevidomé — III

(Otázky defektologie 1983/84, str. 23—25)

Speciální stavebnice

Výchovný program MŠ pro nevidomé zdůrazňuje veškeré manuální činnosti jako nepostradatelný prostředek metodiky přípravy pro rozvoj většiny školních i mimoškolních dovedností. Klade větší nároky na zručnost nevidomého dítěte i z hlediska dalšího rozvoje psycho-motorických činností nezbytných nejen pro školní vzdělávání, ale jako jeden z předpokladů později samostatného řešení životních situací zrakově těžce postiženým člověkem. Tato anticipace hodnocení vnitřních kompenzačních prostředků nevidomého je výrazem moderního pojetí zmíněného výchovného programu.

Vidomé děti mají k dispozici široké možnosti, jak formou hry získávat základní životní zkušenosti. Mezi nejúčinnější prostředky pro dítě nevidomé patří stavebnice všeho druhu, i když jsme si vědomi gnozeologické/noetické problematiky transféru představ menších modelů do skutečné velikosti objektů. Většina z nich se však pro nevidomé děti nehodí. Jsou koncipovány z hlediska zrakové koordinace, jak tomu bývá také u amatérsky vyrobených obrázků. Jelikož hmatové poznávání se řídí zcela jinými zákonitostmi a hlavně řadou podmíněných reflexů, věnovali jsme se několik let vývoji a tvorbě speciálních stavebnic.

V rámci výzkumných záměrů jsme vyvinuli několik stavebnic pro nevidomé děti předškolního věku. Stavebnice jsme ověřovali ve výchovně vzdělávacím procesu a přizpůsobili změněným poznávacím činnostem zrakově těžce postižených dětí.

Zahrada. Stavebnice má rozměry 15 x 20 cm. Podložka je opatřena pravidelně rozmístěnými otvory. Příslušenství zahrady se umísťuje s pomocí kolíčkové techniky. Tak je zajištěna variabilita stavebnicových prvků. Doposud jsme vyrobili model zahradního domku, stolku s lavičkami, pískoviště, jehličnatého a listnatého stromu. Plot s cestičkami lze znázornit různě dlouhými kolíčky. Dírkovaná podložka umožňuje libovolné přemísťování všech uvedených prvků podle návodu učitelky nebo vlastní fantazie dětí.

Pro žáky se zbytky zraku jsou všechny prvky stavebnice natřeny výraznými barvami.

Obrázky z přírody jsou dalším stupněm rozvinutých abstrahovacích dovedností. Ani počet prvků, ani složitost znázorňovaných přírodních zobrazení nepřekračuje poznávací možnosti předškolního nevidomého dítěte. Pro zjednodušení jsou použity dětem již známé základní geometrické tvary, ze kterých se skládá několik obrázků: domek s plotem a dvěma stromy, chata, stromy a sluníčko. Zatímco stavebnice zahrady znázorňuje členitost její plochy, stavebnice obrázků z přírody je reliéfní.

Dopravní prostředky jsou sestaveny rovněž z destiček základních geometrických tvarů. Využili jsme těch pomůcek, které již žáci znají a dovedou s nimi manipulovat. Je využito náznaku, který vede žáky k rozvíjení abstrahovacích činností. Vyzkoušený je model lokomotivy, traktoru s vlečkou a nákladního auta. Stabilita modelů je zajištěna podložkami s příslušnými otvory.

Postavy dětí a modely zvířat se sestavují rovněž ze základních geometrických prvků tak, aby jejich soustavy bylo možno dobře hmatat. Je to postava holčičky, chlapečka, prasátka a kuřátka.

Prvky stavebnice jsou opatřeny barevným nátěrem.

Mateřská škola pro nevidomé v Brně přestala být útulkem sociálního charakteru a stala se výchovně vzdělávacím zařízením nové koncepce, které se buduje v současné době především s cílem již v předškolním věku rozvíjet u nevidomého dítěte všechny složky osobnosti včetně vytváření algoritmů pro základní obory lidské činnosti. Příznačným úkolem je dosahovat tohoto cíle přiměřenými prostředky vzhledem ke změnám v poznávacích činnostech zrakově těžce postiženého dítěte.Další><PředchozíSpeciální pomůcky Apogeum