Tyflopedický kalendář — 1979

(Otázky defektologie 1979, str. 382—384)

 

1829

 • vyšla první kniha tištěná Brailleovým písmem. Obsahovala jeho bodovou abecedu, její popis a vysvětlení systému nového bodového písma. Byla tak zahájena nová éra ve výchově a vzdělávání nevidomých
 • se narodila L. Bridgmanová, americká hluchoslepá spisovatelka a společnice H. Kellerové

1879

 • konal se (Berlín) třetí evropský kongres učitelů vyučujících v ústavech pro nevidomé, který konečně po padesáti letech od zveřejnění Brailleova písma je oficiálně doporučil jako vhodné ke vzdělávání nevidomých. Vypouklá (hladká, perličková i propichovaná) latinka se ovšem ještě v ústavech u nás udržela až do roku 1945 vedle Brailleova písma
 • v Německu bylo oficiálně schváleno a zaváděno Brailleovo písmo
 • se narodil P. Villey, významný francouzský nevidomý vědecký pracovník, univerzitní profesor a významný autor publikací o výchově, vzdělávání a životě nevidomých. V překladu vyšla u nás jeho Pedagogika slepých (1939) a Svět slepých (1940). V československé tyflopedii nebylo dosud jeho dílo dostatečně zhodnoceno
 • se narodil A. Romagnoli, bojovník za vzdělávání nevidomých a zakladatel tradice nevidomých učitelů na základních a středních školách v Itálii
 • se narodila M. Pokorná, česká nevidomá pěvkyně s výjimečným hlasovým rozsahem, učitelka hudby v Ústavu pro nevidomé v Brně

1929

 • na kongresu učitelů v Paříži bylo schváleno další zdokonalení Brailleovy hudební notace pro nevidomé, kterou roku 1834 sestavil a roku 1837 uveřejnil L. Braille. Jestliže jeho písmo bylo příčinou zásadního zvratu ve vzdělávání nevidomých obecně, jeho hudební notace se stala základem nebývalého zdokonalení hudební výchovy nevidomých
 • družstvo bulharských nevidomých začalo vydávat časopis pod názvem Sadba
 • ve Vídni se konal mezinárodní sjezd nevidomých
 • v Rakousku je vydán zákon č. 86, který pojednává o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a zavedl odborné komise pro zařazování dětí do speciálních škol
 • v Praze se konal druhý kurz učitelů-defektologů
 • byl ustaven Spolek pro péči o nevidomé na Podkarpatské Rusi
 • začal vycházet český dětský časopis v brailleském písmu pod názvem Na úsvitě
 • pro nevidomé kandidáty učitelství hudby vyšla v nákladu brněnského Ústavu Kubíčkova Hudební nauka v otázkách a odpovědích. Je to první česká hudební příručka. Byla doplněna reliéfními vzory černotiskové notace
 • se narodil D. Kalman, maďarský nevidomý hudební skladatel
 • zemřel A. Smareglia, nevidomý hudební skladatel a profesor konzervatoře v Terstu
 • zemřel S. Stejskal, významný činovník ve spolku Český slepecký tisk

1939

 • zemřel J. Srp, významný pracovník spolku Český slepecký tisk

1949

 • zasedala světová konference o problematice života nevidomých (Oxford), kde byl dán podnět k založení World Council for the Welfare of the Blind (Světová rada pro dobro slepců). Ta pak vznikla o dva roky později. Byla celosvětovou organizací s regionálními pracovními výbory. Jedním z místopředsedů byl i J. Drtina
 • v Bulharsku byl založen státní smíšený pěvecký sbor nevidomých jako profesionální hudební těleso. Podnět k jeho založení dal sám G. Dimitrov
 • ukrajinská organizace nevidomých začala vydávat brailleskou azbukou tištěný časopis Prizyv, původně Trud slepich
 • v Levoči proběhl první poválečný seminář českých a slovenských tyflopedů. Svými významnými podněty přispěl k obnově a dalšímu rozvoji česko-slovenských vztahů v tyflopedii, které byly přerušeny válkou
 • ministerstvo školství schválilo učební osnovy pro vyučování ve školách pro nevidomé
 • byly zrušeny všechny spolky nevidomých, neslyšících a tělesně postižených a včleněny do nově vzniklé Ústřední jednoty invalidů, která existovala dočasně a byla jako přechodný článek včlenění množství slepeckých spolků a společků organizačně i politicky pojata do Svazu invalidů
 • pro školní mládež začal vycházet v brailleském písmu časopis Náš svět
 • časopis Svět nevidomých se přeměnil v Cesta slepých. Nebyla to jen formální změna názvu, který naznačoval nové pojetí výchovy a práce nevidomých
 • pod tlakem nových proudů ve speciální pedagogice se časopis Úchylná mládež přeměnil na časopis Nápravná pedagogika
 • konečně byla realizována dávná touha všech slovenských nevidomých mít vlastní časopis. Začíná vycházet v brailleském písmu Nový život
 • v rámci diferenciace základních a středních škol se v Brně oddělila Národní škola jako samostatná organizace a přestěhovala se konečně do vlastních prostor

1959

 • 1. ledna začíná vycházet časopis Otázky defektologie, který vznikl sloučením českého časopisu Mládež vyžadující zvláštní péče a slovenského časopisu Špeciálna škola

1969

 • byl zrušen Svaz československých invalidů a ustavena Federace československých invalidů se samostatnými svazy tělesně, sluchově a vnitřně vadných. V rámci této federace byl založen rovněž Svaz nevidomých a slabozrakých. Tato situace však trvala jen do roku 1974, kdy byly samostatné svazy znovu zrušeny a vznikl Svaz invalidů v ČSR a Svaz invalidů v SSR. Oba pracují pod federálním ÚV
 • tragicky zahynul I. Tylňak, nevidomý skladatel a hudební pedagog, člen Svazu skladatelů a profesor konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze
 • zemřel významný ruský tyfloped B. I. Kovalenko, mimo jiné i autor rozsáhlé práce o výchově nevidomých v epoše socializmu
 • zemřel B. Popelář, jeden z významných pracovníků, kteří se po roce 1945 podíleli na rozvoji čs. speciální pedagogiky. Později bylo jeho pojetí nahrazeno Sovákovým systémem. Popelář měl zvláštní vztah k problematice výchovy nevidomých
 • zemřel nevidomý vynálezce M. Rokos. Zachoval se psací stroj pro brailleské písmo a zařízení pro tvorbu reliéfních obrázků
 • zemřel E. Freund, německý nevidomý hudební pedagog.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum