Tyflopedický kalendář — 1984

(Otázky defektologie, 1983/84, str. 206—208)

 

1609

 • se narodil nevidomý Sugijama Walci, zakladatel novodobé japonské akupunktury

1759

 • se narodila nevidomá, všestranně vzdělaná hudební skladatelka, klavíristka a pěvkyně M. T. Paradisová

1784

 • 1. dubna se konal koncert pětadvacetileté nevidomé umělkyně M. T. Paradisové, který mocně zapůsobil na V. Haüye a stal se jednou z bezprostředních motivací k jeho rozhodnutí založit výchovný ústav pro nevidomé
 • V. Haüy se 31. května ujímá výchovy a vzdělávání nevidomého F. Lesueura z Lyonu, a tím zakládá v Paříži první Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Tento čin byl inspirací pro zakládání podobných ústavů v jiných zemích
 • v Londýně byla založena Graingersova charita, která později pečovala i o nevidomé
 • E. Regnier podává Filantropické pařížské společnosti návrhy několika zaměstnání, která mohou provozovat i slepci. Nevylučoval ani jejich vysokoškolské vzdělávání
 • se narodil A. Rodenbach, nevidomý politik a zakladatel péče o nevidomé v Belgii
 • zemřel D. Diderot, autor známých Listů o slepých, ve kterých se V. Haüy seznamuje s novodobým pojetím osobnosti nevidomého. Je pro něho nespravedlivé, že jeho dílo nebylo minulými generacemi dostatečně zhodnoceno
 • zemřel Ch. Niessen, první známý učitel nevidomých v Německu. Je pokládán za zakladatele péče o nevidomé v Německu

1809

 • byl založen Ústav pro výchovu nevidomých v Curychu a Drážďanech
 • F. Lesueur, první nevidomý žák V. Haüye, zjednodušuje psací podobu latinky V. Haüye
 • Ch. Barbier uveřejňuje svůj návrh klínového písma pro nevidomé
 • 4. ledna se narodil L. Braille, nevidomý tvůrce šestibodového reliéfního písma pro nevidomé, které se v praxi ukázalo jako nejpřiměřenější ze všech navrhovaných systémů
 • zemřel F. Gahais de Paula, který dal popud k výchově a vzdělávání nevidomých v Rakousku
 • zemřel G. K. Pfeffel, nevidomý autor četných bajek

1834

 • L. Braille uveřejňuje svůj šestibodový systém hudební notace pro nevidomé, která měla a má zásadní vliv na úroveň hudebního vzdělávání nevidomých
 • v Londýně vzniká společnost Pomoc slepých slepým. Stala se příkladem vzniku mnoha dalších svépomocných slepeckých spolků, které usilovaly o pracovní zařazení nevidomých. Bylo jejich nejen úkolem, nýbrž dokonce cílem
 • americký tyfloped Howe zavádí v bostonském Ústavu pro nevidomé reliéfní latinku. Pro své nevyhovující tvary se neujala. Později byla nahrazena Newyorským bodovým systémem
 • v Anglii se konají první pokusy se zavedením adaptace Brailleova písma. Později však bylo nahrazeno písmem Moonovým
 • nevidomý cestovatel J. Holmann vydává svoji knihu Cesta kolem světa
 • se narodil W. Riemann, ředitel Ústavu pro nevidomé v Drážďanech a propagátor předškolní výchovy nevidomých dětí
 • se narodil F. Campbell, americký nevidomý organizátor vzdělávání černochů, který za svou pokrokovou činnost byl pronásledován a málem oběšen. Založil hudební školu pro černochy
 • zemřel F. Višnić, srbský nevidomý hudebník

1859

 • E. Hebold vydává Školu psaní pro slepé. Jsou to návody pro psaní tužkou
 • A. Köchlin vytváří nové písmo pro nevidomé, které se však pro svou nevhodnost nerozšířilo
 • zemřel F. Příhonský, pedagogický ředitel hradčanského Ústavu v Praze
 • se narodil Aderkas, který v roce 1886 založil v Petrohradě časopis pro nevidomé Sliepec
 • se narodil L. Zamenhof, tvůrce esperanta, které bylo rozšířeno mezi nevidomými
 • se narodila B. Galeronová, nevidomá francouzská spisovatelka
 • zemřel W. Prescott, americký nevidomý historik

1884

 • vyšla čítanka R. Hledíka přepsaná Kleinovým písmem pro potřebu nevidomých. Tento druh reliéfní latinky se u nás používal souběžně s brailleským písmem až do padesátých let 20. století
 • z brněnského Ústavu pro nevidomé byl uskutečněn první přenos hudby po telefonním vedení do budovy brněnské Reduty. Stalo se tak u příležitosti Výstavy soudobé techniky
 • v Německu byly zlevněny poštovní sazby za slepecké zásilky
 • vynikající německý tyflografik M. Kunz zhotovil zeměpisný atlas reliéfních fyzikálních map pro nevidomé. Jeho mapy jsou po tyflografické stránce tak dokonalé, že dodnes nejsou překonány
 • v Uppsale (Švédsko) a Kantonu (Čína) byly založeny ústavy pro nevidomé
 • se narodil D. Rusticeanu, významný rumunský tyfloped
 • se narodil H. Kögler, německý nevidomý hudební skladatel
 • zemřel H. Fawcett, nevidomý generální poštmistr (ministr pošt) Velké Británie

1909

 • v Praze vzniká Zemský spolek pro výchovu a opatřování slepých v království Českém. O rok později zakládá Deylův ústav v Praze
 • v Brně byl založen Spolek císařského jubilejního domova
 • v brněnském Ústavu se konal IV. Den péče o slepé
 • brněnský Ústav pro nevidomé byl jako jediný převzat z českých ústavů do zemské správy
 • v Německu byl zorganizován první Den slepých
 • v Berlíně-Nowa Wes byl založen Ústav pro nevidomé
 • v Mühlhausenu byla založena škola pro slabozraké
 • ve Wörttenbergu byl založen Spolek slepých
 • v Gdaňsku vychází Zechova kniha Příspěvek k metodám vyučování slepých
 • se narodil F. Prášil-Blankyt, český nevidomý spisovatel
 • se narodil B. Nálevka, český nevidomý hudební pedagog
 • se narodil I. Ungar, maďarský nevidomý klavírista

1934

 • vychází významná publikace A. Špičky Výchova nevidomých dětí. Obsáhlá a vyčerpávající tyflopedická práce, první svého druhu v českém jazyce
 • v SSSR bylo započato se zřizováním defektologických ústavů pro vzdělávání speciálních pedagogů
 • americký Fond pro blaho slepců vydává svou první zvukovou knihu pro nevidomé na gramofonových deskách. Gramofonová deska se však neosvědčila. Teprve magnetofonový pásek splnil podmínky pro tento účel
 • zemřela významná česká nevidomá politická pracovnice E. Suchardová
 • zemřel A. Hraba, ředitel hradčanského Ústavu v Praze, který spolu s K. E. Macanem sestavil první česky psaný seznam brailleské hudební notace

1944

 • zemřel F. Prášil, těžce slabozraký český spisovatel píšící pod pseudonymem J. Blankyt (též Jaroš)
 • zemřel F. Pavlík, ředitel Ústavu pro nevidomé v Brně. V roce 1914 dal do provozu největší a nejmoderněji vybavenou budovu brněnského Ústavu pro nevidomé, která se ve své době stala dominantou Brna
 • se narodil G. S. Sedělnikov, ruský nevidomý muzikolog a hudební skladatel

1954

 • v Litovli u Olomouce byla otevřena první škola pro slabozraké na Moravě
 • byl vydán organizační řád škol pro nevidomé
 • v Brně se konala první poválečná defektologická konference, na které se vyjasnila perspektiva pojetí československé defektologie
 • v Praze se konal první kurz pro nevidomé telefonní manipulanty. Za uplynulých třicet let se toto povolání stalo pro zrakově těžce postižené občany masovým. Po roku 1990 se vlivem digitalizace telefonních ústředen jejich počet postupně omezil
 • Z. Šarbach je jmenován čtvrtým redaktorem českého časopisu Zora pro nevidomé (K. E. Macan 1917, R. Freszl 1925, F. Wildman 1940)
 • koná se první zasedání valného shromáždění nově ustavené Světové rady pro blaho slepců
 • v Marburgu byla založena zvuková knihovna pro nevidomé
 • zemřel český kontrabasista R. Otáhal, který vyučoval na hradčanském Ústavu pro nevidomé v Praze hře na hudební nástroje

1964

 • Vychází první český slabikář pro nevidomé, který je konkrétně ilustrován. Autorka Ž. Borisová, učitelka školy pro nevidomé v Brně
 • začíná vycházet časopis Zora pro slabozraké ve zvětšeném písmu
 • v Bijsku bylo otevřeno Rehabilitační středisko pro nevidomé
 • vzniká Mezinárodní federace nevidomých
 • v USA byl zaveden Den bílé hole (15. říjen)
 • zemřel J. Vrábel, významný slovenský tyfloped
 • zemřel A. Vidaković, jugoslávský nevidomý skladatel populární hudby
 • zemřel M. Schöffler, německý pracovník ve svépomocném hnutí nevidomých, který se hlouběji zabýval úlohou nevidomého v lidské společnosti

1974

 • Federace československých invalidů se mění na Svaz invalidů s federálním výborem
 • v Levoči bylo otevřeno slepecké muzeum, které je prvním svého druhu u nás
 • redakcí časopisu pro nevidomé Zora je na krátkou dobu pověřen J. Lacina
 • v Etiopii vzniká Svaz nevidomých socialistické Etiopie
 • při Evropském regionálním výboru Světové rady pro blaho slepců je založena sportovní komise
 • v Tunisu je zřízeno studijní středisko pro nevidomé.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum