Tyflopedický kalendář — 1995

(Speciální pedagogika 1994/95, str. 48—52)

 

95 (n. l.)

 • zemřel Marcus Fabius Quintilianus, římský rétor, který ve své učebnici řečnictví Institutio oratoria upozorňuje na to, že ryté písmo mohou hmatem číst i slepci

395

 • zemřel Didymos z Alexandrie, nejvýznamnější a nejplodnější gramatik, který jako nevidomý používal vyřezávaná písmena k hmatovému označování knih

545

 • císař Justinián I. nechal sepsat Corpus juris civili, ve kterém přisuzuje slepým stejná práva jako ostatním lidem

970

 • od tohoto roku byli nevidomí v Egyptě přijímáni jako posluchači na univerzitu Alashar

1620

 • se narodil Španěl J. P. Bonet. Vytvořil tajnou prstovou abecedu, která se později začala používat k dorozumívání s hluchoslepými

1670

 • 15. listopadu zemřel J. A. Komenský, český filozof, pedagog a humanista. Ve svém díle píše o vzdělávání a výchově všech, tedy i postižených
 • italský mnich F. Lana Terzi vydal svůj spis Úvod k prozkoušení některých nových vynálezů, ve kterém uvádí i písmo pro slepce. Jedná se o první systém bodového písma

1745

 • 13. listopadu se narodil V. Haüy, zakladatel prvního Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži, který je první výchovnou a vzdělávací institucí svého druhu. Tím zahájil skupinovou výchovu nevidomých. Je tvůrcem reliéfního písma pro nevidomé a vynálezcem tisku reliéfních knih

1770

 • se narodil J. Procházka, učitel, později člen direktoria Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Je pravděpodobným autorem pojednání Jak se ku slepcům míti ve škole (časopis Přítel mládeže, 1840), který je dosud nejstarším objeveným česky psaným pojednáním o tomto tématu
 • se narodila M. Kirchgäsnerová, německá nevidomá interpretka skladeb pro skleněnou harmoniku. (Některé prameny udávají datum jejího narození v roce 1773)

1795

 • se narodil (červen) J. Braun, první nevidomý žák J. W. Kleina, zakladatele proslulého Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé ve Vídni
 • 15. února se narodil P. A. Dufau, ředitel Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži. Napsal spis O tělesném, duševním a mravním stavu předčasně osleplých. Je autorem písma pro nevidomé, které se však neujalo
 • se narodil J. Guadet, ředitel Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži. Napsal několik odborných spisů o výchově nevidomých. Založil a redigoval odborný časopis Instruktoři slepců
 • 22. listopadu se narodil W. L. Lachmann, německý tyfloped, který jako první (1845) sestavil ze svého devítibodového písma německý zkratkopis pro nevidomé
 • se narodil G. S. R. Mercadante, později osleplý italský hudební skladatel
 • se narodil A. Thierry, později osleplý francouzský historik

1820

 • v Barceloně byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • se narodil Sasuke Mukuy, vynikající japonský později osleplý hráč na koto

1845

 • 17. listopadu se narodil R. Klar, který jako třetí z rodiny Klarů se stal ředitelem Zaopatřovacího a zaměstnávacího ústavu pro nevidomé v Praze
 • 27. dubna zemřel L. Balcar, český nevidomý klavírista, který z výtěžků svých koncertů podporoval Beitlův Ústav pro nevidomé v Brně
 • v Dürenu a Hannoveru byly založeny výchovně vzdělávací ústavy pro nevidomé
 • v Moskvě byl založen azyl pro nevidomé
 • W. L. Lachmann, německý tyfloped, autor několika druhů písma pro nevidomé, provedl první pokus o sestavení německého slepeckého zkratkopisu s pomocí svého bodového reliéfního písma

1870

 • sekretář Klarova ústavu pro nevidomé v Praze Š. Š. Sekáč vydal jednu ze svých publikací Vychovávání a vzdělávaní slepců
 • 5. srpna se narodil A. Růžička, nevidomý ladič klavírů, první předseda Podpůrného spolku samostatných slepců
 • Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé byl založen v Mexiku a ve Vídni (pro izraelity na Hohe Warte)
 • A. Ascenso zavedl v Itálii brailleské písmo
 • brailleské písmo bylo zavedeno rovněž v Amsterodamu
 • T. R. Armitage, osleplý lékař, začíná v Anglii organizovat tisk prvních knih brailleským písmem. Vytvořil také anglický zkratkopis pro nevidomé
 • se narodil O. Picht, ředitel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Berlíně, konstruktér několika typů psacího stroje pro brailleské písmo
 • zemřel G. S. R. Mercadante, italský později osleplý hudební skladatel
 • zemřel T. Zakreis, rakouský nevidomý hudebník, průkopník svépomocného hnutí nevidomých

1895

 • se narodila M. Polednová, česká nevidomá spisovatelka, první sazečka časopisu Zora a první knihovnice Macanovy slepecké knihovny v Praze
 • se narodil F. Štampach, ústřední inspektor ministerstva školství, oddělení pro speciální školy. Přítel nevidomých, o jejichž životě napsal několik pojednání
 • 22. listopadu se narodil F. Wildmann, nevidomý redaktor časopisu Zora, později ředitel Slepecké tiskárny a knihovny v Praze
 • výchovně vzdělávací ústavy byly založeny v Hakodate (Japonsko), Koreji, Sapporu (Japonsko) a Pulwoodu (Anglie)
 • bylo založeno Americké sdružení pracovníků ve prospěch slepých (AAWB)
 • M. Louvelová sestavila adaptaci Brailleova písma na arabské jazyky
 • ve Vídni byl založen Spolek pro péči o slepé
 • ve Švédsku začal vycházet časopis v běžném písmu De Blindas Veckoblat. Rediguje jej H. Thilander, známý nevidomý propagátor esperanta mezi nevidomými
 • v Anglii začal vycházet brailleským písmem tištěný časopis Recreation
 • na mezinárodním kongresu učitelů nevidomých představuje F. Hinze, ředitel Ústavu pro nevidomé v Berlíně, svůj vynález pro tisk brailleským písmem, sázecí stroj (tzv. puncírka). Velmi brzy se rozšířil do celé Evropy. Princip jeho tisku se vlastně používá dodnes
 • v Mnichově proběhl VIII. mezinárodní kongres učitelů nevidomých
 • se narodil H. Riedrich, německý hluchoslepý organizátor péče o hluchoslepé, pro které vydával i brailleským písmem tištěný časopis
 • zemřela A. Kingová, německá nevidomá spisovatelka

1920

 • v Československu začal vycházet esperantský časopis v brailleském písmu Auroro. Založil jej a redigoval nevidomý hudební skladatel a zakladatel slepecké knihovny v Praze K. E. Macan
 • jako příloha časopisu Zora začal v Praze vycházet časopis Zpravodaj
 • jako další příloha časopisu Zora začala vycházet Notová příloha. Vede ji E. Rabanová
 • Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo slabikář J. Kožíška, přepracovaný učiteli Ústavu pro nevidomé v Brně a v Praze, jako první učebnici v brailleském písmu pro nevidomé, která prošla schválením ministerstva školství
 • 23. listopadu se narodil J. Lacina, redaktor časopisu Zora
 • zemřel H. Moudrý, později osleplý lidový výtvarník, samouk
 • vznikla Hadleyova škola jako škola pro dálkově studující instituce pro nevidomé. Mimo USA je později zaváděna i v jiných zemích
 • v Marburgu bylo založeno Gymnázium pro nevidomé
 • V. Ramadanović založil v Bělehradě (Zemuni) slepeckou tiskárnu. Byly zde tištěny i knihy v češtině
 • v Hannoveru se konal XV. mezinárodní kongres učitelů nevidomých
 • 18. září se narodil J. Kľučka, slovenský nevidomý básník
 • se narodil H. Wilson, bojovník za opatření omezující nárůst slepoty ve světě

1945

 • třída pro šetření zraku v Praze (založena v roce 1943) se rozšířila. Vzniká tak Národní škola pro slabozraké
 • byla obnovena za okupace zakázaná činnost Spolku českých učitelů nevidomých
 • v Praze začal vycházet časopis Svět nevidomých, redaktor R. Freszl
 • časopis Úchylná mládež se mění na Paedologické rozhledy
 • Slepecká knihovna v Praze na Vysočanech byla zničena bombardováním. Historie slepeckého hnutí byla tak připravena o množství vzácných písemných pramenů
 • Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé byl založen ve Varně. Má i oddělení pro slabozraké
 • 10. září se narodil J. Feliciano, americký nevidomý zpěvák a kytarista
 • se narodil W. Takayoshi, japonský nevidomý houslista
 • zemřel A. F. von Hessen, německý nevidomý hudební skladatel
 • 30. července zemřel R. Kraemer, nevidomý pracovník ve společenských organizacích nevidomých Německa
 • zemřel O. Picht, ředitel Ústavu pro nevidomé v Berlíně, konstruktér několika typů psacích strojů brailleským písmem. Zkonstruoval též psací stroj pro nevidomé stenotypisty

1955

 • v Praze byla otevřena Jedenáctiletá střední škola pro nevidomé a slabozraké
 • 28. listopadu zemřel A. Fryc, učitel na Deylově pražském Ústavu pro nevidomé, později (od 1922) ředitel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Levoči a autor adaptace Brailleova písma na slovenský jazyk
 • 22. března zemřela M. D. Hoňková, ředitelka školy při Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech, mimo jiné i autorka českého slepeckého zkratkopisu
 • Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé byl založen v Hanoji
 • vznikl Svaz nevidomých Rumunska
 • byl založen Národní svaz nevidomých Tunisu
 • v Etiopii vznikl Etiopský svaz nevidomých
 • vzniklo mezinárodní sdružení pro otázky čtení nevidomých a používání brailleského písma
 • v Báhoni byla založena knihovna pro nevidomé, která je později přemístěna do Levoče
 • v Moskvě byla otevřena Ústřední knihovna pro nevidomé
 • v NDR (Lipsko) byla založena Zvuková knihovna pro nevidomé
 • začal vycházet rumunský časopis Viaţa noua v brailleském písmu

1965

 • při Svazu invalidů vznikla tyflologická komise, která se měla starat o zvědečtění činnosti této organizace
 • Státní pedagogické nakladatelství vydalo první obrázkovou početnici pro 1. ročník ZDŠI pro nevidomé. Autorkou je Ž. Borisová, učitelka ZŠ pro nevidomé v Brně
 • ve Varně byla otevřena Základní škola pro slabozraké
 • v Hamburku se konal XXV. mezinárodní kongres učitelů nevidomých
 • 22. prosince zemřel P. Bentivoglio, italský nevidomý tyfloped a revolucionář
 • zemřel H. Riedrich, německý hluchoslepý organizátor péče o hluchoslepé, pro které vydával i brailleským písmem tištěný časopis
 • zemřel F. I. Šojev, ruský nevidomý kulturní pracovník, redaktor slepeckých časopisů a spisovatel

1975

 • Slepecká tiskárna v Praze vydala první českou učebnici hudební nauky ZŠ pro nevidomé
 • v Praze byla zorganizována první hudebně interpretační soutěž nevidomých hudebních umělců s mezinárodní účastí
 • 17. listopadu zemřel K. Hájek, známý činitel Podpůrného spolku samostatných slepců v Praze
 • 3. srpna zemřel K. Hejda, varhaník a hudební pedagog, ředitel hudební školy Deylova ústavu pro nevidomé v Praze
 • 2. srpna zemřel A. Perman, český nevidomý hudební pedagog a hudební skladatel
 • v Bělehradě proběhla první světová konference nevidomých žen
 • byla konána první světová konference hluchoslepých
 • v USA byl vydán zákon o možnosti vzdělávání nevidomých v místě bydliště jejich rodin
 • ke 150. výročí vzniku Brailleova písma vyšla v Moskvě Krasnousova publikace Louis Braille se vzory některých reliéfních písem pro nevidomé
 • 23. února zemřel A. Binar, německý koncertní pěvec, který své hudební vzdělání nabyl v brněnském Ústavu pro nevidomé
 • zemřel I. Blaian, nevidomý rumunský lidový zpěvák, autor úspěšného románu Muž s černými brýlemi
 • zemřel A. Gottwald, předseda německého Svazu nevidomých. Povoláním byl notář a advokát
 • zemřel Ch. Hedkvist, významný nevidomý pracovník švédského svazu nevidomých a předseda Světové rady pro blaho slepců
 • zemřel H. Jakob, nevidomý ředitel Ústřední slepecké knihovny v Lipsku
 • zemřel H. Ludwig, německý nevidomý tyfloped a organizátor německého slepeckého hnutí
 • zemřel M. Margolin, ruský nevidomý vynálezce
 • zemřela O. K. Maťušina, ruská nevidomá spisovatelka knih pro mládež
 • zemřel H. Schmidt, organizátor společenského života nevidomých v bývalé NDR

1985

 • 8. července zemřel D. Cveček, učitel na Obecné škole pro krátkozraké v Brně, která je první školou svého druhu u nás
 • 1. srpna zemřel O. Krátký, učitel v Ústavu pro nevidomé v Levoči. Později působil v Praze. Je autorem první učebnice českého zkratkopisu pro nevidomé
 • 12. října zemřel R. Tyl, nevidomý organizátor českých společenských organizací invalidů. Bylo to však na úkor samostatnosti dosavadních spolků
 • v Bulharsku začal vycházet časopis pro nevidomé esperantisty Esperanta fajrero
 • v Japonsku začal vycházet v brailleském písmu časopis Japan Braille News
 • 4. března zemřel J. Gurbindo, vynikající španělský slabozraký klavírista.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum