Tyflopedický kalendář — 1996

(Speciální pedagogika 1996/1, str. 59—62)

 

1496

 • zemřel K. Ferdinand, francouzský nevidomý filozof, řečník a hudebník
 • zemřel A. Brandolini, italský vědec a básník. Napsal spis O způsobu psaní, ve kterém se údajně zmiňuje i o možnostech koncipovat písmo pro nevidomé

1546

 • zemřel M. Luther, německý filozof a náboženský reformátor, který svým výrokem, že slepec je zplozenec ďábla, předurčoval všechny nevidomé k zatracení

1646

 • Ital V. Armani vydal knihu O slepých. (Dosud se autorovi nepodařilo zjistit obsah publikace.)

1696

 • se narodil Ch. T. Jacobi, německý nevidomý varhaník a klavírista

1746

 • se narodil H. Hokimoici, slavný japonský nevidomý učenec a literát. Založil školu pro předčítání literárních děl

1771

 • u příležitosti mezinárodní výstavy v Paříži bylo uspořádáno protestní hudební vystoupení nevidomých. Vyneslo značný finanční obnos, který přispěl k provozu azylu Quinze-vingts
 • zemřel Jakob z Netry. Jako nevidomý přišel na zvláštní způsob „písemného“ záznamu. Byly to kolíčky s různými zářezy, kterými si označoval zátky do lahviček od léků

1796

 • Ch. Barbier vytváří své první tajné reliéfní písmo pro vojenské účely. V této souvislosti přichází na myšlenku vytvořit písmo pro nevidomé
 • 10. března se narodil M. Hrebenda, slovenský těžce slabozraký národní a kulturní buditel
 • 4. května se narodil W. H. Prescott, australský nevidomý učitel nevidomých a zakladatel spolku, jehož členové navštěvovali a vyučovali nevidomé brailleskému i Moonově písmu
 • se narodil Volleutner, který se v Německu pokusil o výrobu reliéfního písma s pomocí hustého inkoustu posypávaného jemným pískem

1821

 • 18. září se narodil L. Balcar, český, ve své době známý nevidomý klavírista, který z výtěžků svých koncertů podporoval Beitlův ústav pro nevidomé v Brně
 • 9. srpna se narodil H. Lorm (vlastním jménem H. Landesmann), brněnský hluchoslepý básník píšící německy, autor tzv. prstové abecedy pro hluchoslepé. Zveřejnila ji jeho dcera v roce 1908
 • zemřel H. Hokimoici, slavný japonský nevidomý učenec a literát. Založil Školu pro předčítání literárních děl
 • rakouská Studijní komise dvorská vydala výnos o možnosti vzdělávat nevidomé nejen docházkou do školy v místě bydliště, ale také v ústavech pro nevidomé, které se postupně rozšiřují
 • v pařížském Ústavu pro nevidomé se po doporučení Akademie věd začalo s praktickým používáním Barbierova dvanáctibodového písma
 • Francouzi Challan a Rousseau mínili umožnit nevidomým psát a číst běžné písmo s pomocí tuhého inkoustu, který ještě za mokra posypávali jemným pískem, ale jako mnoho podobných ani tento způsob se nerozšířil
 • 22. března se narodil A. Köchlin, nevidomý zakladatel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Müllhausenu, později přemístěného do Illzachu
 • se narodil Ludwig von Saint Marie, ředitel Ústavu pro nevidomé v Lipsku. Na prvním kongresu učitelů nevidomých v roce 1873 hovořil o nutnosti vytvořit a schválit speciální písmo pro nevidomé

1846

 • v Brně byl předán do provozu veřejný Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Ředitelem se stal J. R. Beitl, který sem přešel i se svými žáky
 • ve Freiburgu začíná pracovat Spolek pro založení Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé
 • Dvorská studijní komise ve Vídni vydala dekret o způsobu vyučování slepých. Doporučuje se v ní, aby ti slepci, kteří by nebyli přijati do ústavu, navštěvovali i nadále obecnou školu v místě svého bydliště
 • A. Zeune, ředitel Ústavu pro nevidomé v Berlíně, modifikuje Kleinovu hladkou reliéfní latinku pro nevidomé
 • na návrh J. W. Kleina byl ve Vídni vydán nový dekret, který ústavy pro nevidomé uznává jako výchovnou instituci. V praxi se nevžil
 • v Lipsku vyšel Wigandsův Conversations-Lexicon, ve kterém se nachází mnoho hesel týkajících se nevidomých
 • 17. října se narodil H. J. Lenderink, ředitel Ústavu pro nevidomé v Amsterodamu. Dával přednost manuálním pracím u svých žáků. Napsal dva významné spisy: Het Blindenwezen in en buiten Nederland a Blindendoofstom tegelijk

1871

 • se narodil K. Glückauf (slepec Kilián), pražský nevidomý hudebník, varhaník a známý hudební improvizátor. Dovedl své tři děti uživit i prací pomocného dělníka
 • se narodil E. Kirpal, nevidomý učitel hudby, kterému vděčíme za mnoho důležitých zpráv o Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech
 • 6. března se narodil M. Veverka (umělecké jméno Louis Savart), český nevidomý hudebník, žák brněnského R. Bauera. Vykonal umělecké turné do Ruska a Itálie
 • 21. října zemřel J. Bezecný, učitel v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech, autor několika originálních speciálních učebních pomůcek. Zachovaly se například dvě jeho dřevěné stavebnicové zeměpisné mapy
 • Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé byl založen v Kuopiu (Finsko). Ve své době byl nejsevernějším zařízením svého druhu
 • v Petrohradě byl založen Ústav pro slepé dívky
 • byla založena Královská kolej pro slepé v Londýně, která měla být především hudební školou
 • vzniká AEVH (Sdružení učitelů slepých) nyní Sdružení pro výchovu a vzdělávání zrakově těžce postižených v USA
 • T. R. Armitage sestavil do konečné podoby anglický zkratkopis v brailleském písmu
 • W. B. Wait vytváří tzv. newyorské bodové písmo. Písmena jsou rozložená horizontálně. Velká písmena se píšou v osmibodovém kódu, malá v rámci šesti bodů (někdy je uváděn v roce 1872)
 • v Indianapolis proběhl kongres učitelů nevidomých. Doporučil užívat newyorské bodové písmo místo písma bostonské, nesnadně čitelné latinky
 • zemřel F. Foucault, nevidomý vynálezce psacího stroje rafigraf (nazývaný též klavírový psací stroj), který nevidomým umožňoval psát běžnou latinkou. Byl konstruovaný podobně jako pozdější remingtony
 • 11. října zemřel E. Hebold, německý tyfloped. Vynalezl šablonu, která nevidomým umožňovala psát běžným písmem

1896

 • v Brně vyšel Slavnostní spis F. Pavlíka, ředitele brněnského Ústavu pro nevidomé. Je dílem, ze kterého lze čerpat množství informací ještě dnes. Je další českou publikací, která se zabývá výchovou a vzděláváním nevidomých z širšího lokálního pohledu
 • F. Pavlík vydal svou První čítanku pro dítky nevidomé. Je vytištěna pěknou českou perličkovou latinkou
 • ve Vídni vychází česká čítanka tištěná Kleinovým písmem. Sestavili ji učitelé pražského Klarova ústavu pro nevidomé. Autoři ještě v tomto období nedocenili brailleské písmo
 • v brněnském Ústavu byla založena tiskárna pro tisk perličkovou latinkou
 • v Helsinkách byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • misionářka Postlerová přichází do Hongkongu vzdělávat tamní nevidomé
 • ve Vratislavi byl založen spolek Slepecká jednota
 • ve Švýcarsku byl založen Spolek nevidomých studentů
 • ve Švédsku byla uzákoněna povinná výchova a vzdělávání nevidomých
 • vychází Psychologie slepců od K. Bürklena. Je to první dílo svého druhu. I když poplatné soudobým znalostem, lze ho považovat za poučné
 • v Dánsku vycházejí první braillesky tištěné hudebniny. V úvodu každého sešitu je seznam základních kódů
 • 14. prosince se narodil P. Stajnov, bulharský nevidomý skladatel, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů soudobé bulharské hudby

1921

 • v Praze vznikl Svaz slepeckých spolků
 • v Brně vznikl spolek německých nevidomých Arbeiterblindungsverrein
 • v Brně vyšla v brailleském písmu čítanka Ráno. Původní autoři: J. Kožíšek a J. Tůma. Do slepeckého písma ji připravili učitelé zdejšího ústavu
 • Slepecká tiskárna v Praze se osamostatňuje nastěhováním do vlastních prostor
 • K. E. Macan organizuje první mezinárodní sjezd nevidomých esperantistů v Praze, na kterém byl dán předpoklad založení SOČNE (Slepecká organizace nevidomých esperantistů)
 • Podpůrný spolek samostatných slepců v Praze otevřel v Moravské Třebové dílny pro své členy
 • 26. prosince se narodil G. Dörfler, poslední český nevidomý provazník
 • se narodil J. Ouředník, profesor na učitelském gymnáziu v Praze
 • v Izmiru (Turecko) byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro hluchoslepé
 • vzniká Svaz slepých Bulharska
 • v Mnichově bylo založeno Výrobní družstvo nevidomých
 • se narodil H. Jakob, nevidomý ředitel Ústřední slepecké knihovny v Lipsku
 • se narodil N. P. Polikarpov, nevidomý skladatel ruské populární hudby
 • se narodil S. Uzelac, pracovník jugoslávského svazu nevidomých
 • zemřel A. Horvath, maďarský nevidomý hudební skladatel
 • zemřel A. Pearson, anglický novinář, majitel několika deníků. Později jako nevidomý se stává agilním agitátorem péče o nevidomé

1946

 • v Praze vznikla Národní škola pro slabozraké, která přebírá třídu pro šetření zraku ze Štěpánské ulice
 • mezi Deylovým a Klarovým ústavem pro nevidomé v Praze byla uzavřena dohoda o diferenciaci jejich zaměření. Deylův ústav se věnuje hudbě, Klarův ústav je orientován na řemeslnou výuku. Tak vzniká Hudební škola a Učňovská škola pro nevidomé. Na Hradčanech zůstává Základní škola pro nevidomé
 • na Univerzitě Karlově bylo zahájeno dvousemestrové vzdělávání speciálních pedagogů
 • v Ústí nad Labem vychází ručně psaný časopis Nevidomý hraničář rozmnožovaný na pražské tabulce (rediguje M. Brabec). Vyšel pouze ve dvou číslech a jednom výtisku. Čtenáři si jej vzájemně půjčovali
 • v Praze byl pořádán první celostátní sjezd nevidomých učitelů hudby. Inicioval jej I. Tylňak
 • 1. srpna se narodil O. Čálek, český nevidomý psycholog. Zabývá se rehabilitací osobnosti nevidomého se zaměřením na jeho aktivní život. Četně publikuje
 • 1. listopadu byla v Levoči otevřena Státní odborná škola (učňovská)
 • v Keni (Thika) byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • sjednocením menších slepeckých spolků vznikl v Jugoslávii Svaz nevidomých
 • v Levoči byla založena odbočka Podpůrného spolku samostatných slepců
 • pro slovenské nevidomé začal v Praze vycházet časopis Naše svetlo. Od roku 1951 vychází v Levoči
 • D. Nowillová založila v Brazílii základnu pro slepeckou knihu
 • na Ukrajině byl založen profesionální soubor nevidomých bajanistů
 • zemřel J. F. Bucher, švýcarský nevidomý hudební skladatel varhanních skladeb. Působil jako profesor na konzervatoři v Lucernu

1971

 • v Tangermünde byla otevřena Zvláštní škola pro slabozraké
 • byl založen Litevský profesionální pěvecký sbor nevidomých
 • zemřel francouzský nevidomý spisovatel J. Lusseyran
 • zemřel C. Strehl, nevidomý učitel marburského Studijního ústavu pro nevi-domé
 • zemřel L. Wrzsosek, významný pracovník svépomocného hnutí polských nevidomých

1996

 • Spojením České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých vznikla nová česká organizace nevidomých a slabozrakých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice
 • v lednu byla zavedena nová kodifikace brailleského písma v češtině
 • 9. ledna zemřel R. Krchňák, český nevidomý učitel hudby. Dlouhodobě působil v Ústavu a ZŠ pro nevidomé v Brně. Byl známým organizátorem českého i mezinárodního slepeckého hnutí. Patřil mezi příznivce neblahého Svazu invalidů. Je autorem několika verzí publikace Nevidomí známí neznámí. Věnoval se rovněž drobné skladbě a literární tvořivosti
 • 21. dubna zemřel F. Podlucký, nevidomý ladič klavírů. Vyučoval ladění v Ústavu pro nevidomé v Brně a posléze v Odborné ladičské škole pro nevidomé v Praze
 • na Slovensku byla zavedena nová kodifikace brailleského písma pro slovenštinu.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum