O publikaci - Ivo Štěpánek

Dostává se vám do rukou publikace, jejímž autorem je známý speciální pedagog v oboru tyflopedie, PhDr. Josef Smýkal. Tato kniha obohatí studenty v oboru speciální pedagogiky i muzeologie, ale i ostatní, kteří se problematikou nevidomých a slabozrakých osob zabývají ze svého zájmu. Tento lexikon obsahuje na 1300 hesel speciálních pedagogů i jiných odborníků českých i zahraničních, ale také nevidomých řemeslníků, hudebníků, ladičů klavírů, hudebních pedagogů, vědců a dalších osob vidomých i nevidomých. Autorovi této práce jsou sbírkové fondy slepeckých muzeí důkazem o jejich tvůrčím úsilí.

Tyflopedický lexikon jmenný odkazuje na pomůcky, které jsou uchovávány ve sbírkových fondech slepeckých muzeí v Evropě a byly autorem této práce navštíveny. Příklady speciálně pedagogické tvořivosti českých i zahraničních vynálezců je možno spatřit i v oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně, které v září roku 2000 převzalo od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ojedinělou sbírku s touto tematikou. Pochází z celoživotní soukromé sbírky PhDr. Josefa Smýkala. Ve sbírkotvorné činnosti pokračuje vedoucí oddělení Mgr. Eliška Hluší.

Ve sbírkách slepeckých muzeí jsou dochovávány převážně předměty, které reprezentují aplikaci audiovizuálních poznávacích vztahů na vztahy audiotaktilní, a tím umožňují odhalovat psychiku hmatového vnímání a snazší společenskou interakci. Z českých příkladů je to např. pomůcka pro psaní Braillovým písmem Karla Emanuela Macana, psací stroj nevidomého ing. Miloše Rokose i jiné taktilní pomůcky, např. Urbanovy papírové zeměpisné mapy, reliéfy Jiřího Ditricha aj.

Ze zahraničních tvůrců se v lexikonu mimo jiné uvádějí např. Valentin Haüy, zakladatel historicky prvního vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti, jehož osobnost autor zpracovává velmi obšírně, Louis Braille, tvůrce šestibodového reliéfního písma pro nevidomé čtenáře, který o jeho uznání usiloval několik desetiletí, Martin Kunz, tvůrce dosud nepřekonaných reliéfních fyzikálních zeměpisných map, Oskar Picht, vynálezce psacího stroje pro Braillovo písmo, Franz Hinze, konstruktér dosud užívaných (i když elektrifikovaných) sázecích strojů pro výrobu tiskovin Braillovým písmem a stovky dalších osobností od starověkého říma po současnost, o kterých se český čtenář dovídá poprvé.

Přínosem této publikace je i shromážděných několik set dosud souhrnně neuveřejněných obrazových ilustrací přímo v textu i v bohaté obrazové příloze.

Je záslužné, že jsou v tomto prvním a dosud jediném českém Tyflopedickém lexikonu jmenném připomenuti jednak tvůrci takových technických pomůcek, jednak pedagogové a vědci, kteří tyto individuální zkušenosti zobecnili.

Ing. Ivo Štěpánek

náměstek ředitele TMB pro Odbor vědy a techniky

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here