Zkratky

AMU
Akademie múzických umění (v Praze)
ANS
Asociace nevidomých a slabozrakých ČSFR. Vznikla v r. 1990 pro zahraniční styky všech zájmových slepeckých organizací Českých zemí i Slovenska. Převzala rovněž odpovědnost za organizaci kulturní činnosti a pořádání mezinárodních hudebních soutěží nevidomých interpretů a skladatelů (Dále viz FENES)
BBS
je technologie, která předcházela internetu (Bulletin Board System) s hlasovým výstupem. Zrakově postižení lidé od r. 1993 tuto technologii poznali zavedením Eureky A4 a prvních ozvučených počítačů. Za využití modemu se mohli připojovat na určené telefonní číslo, kde právě fungoval systém BBS, který jim umožnil posílat si mezi sebou elektronické zprávy (později i přímo po internetu), diskutovat na zvolená témata, získávat informace, texty knih a aktuální čísla časopisů (počátek Knihovny digitálních dokumentů) i zajímavé a volně šiřitelné programy, jednak pro Eureku, ale též pro pozvolna se rozšiřující osobní počítače. Služby technologie BBS nyní plně nahradil internet
CBM
Christoffelova slepecká misie je svobodné společenství služeb křesťanů rozličného vyznání, která pomáhá nevidomým i jinak zdravotně postiženým osobám v zemích tzv. třetího světa bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví nebo náboženství. Těžiště práce spočívá v medicínské oblasti
CD
kompaktní disk
ČR
Česká republika
ČSAV
Československá akademie věd
ČSFR
Československá federativní republika
ČSL
Československo
ČSNS
Český svaz nevidomých a slabozrakých
ČSSR
Československá socialistická republika
ČST
spolek Český slepecký tisk. Počátky Českého slepeckého tisku jsou spojeny s kulturní činností PSSS. Při výboru spolku z podnětu Karla Emanuela Macana vznikl v r. 1915 Odbor pro slepecký tisk český, který se v r. 1918 přeměnil na spolek. V r. 1917 začal vydávat český časopis pro nevidomé čtenáře Zora
ČUNS
Česká unie nevidomých a slabozrakých. Vznikla nezávisle na SI pro území Čech a Moravy jako samostatná a politicky nezávislá organizace nevidomých a slabozrakých občanů ČR v r. 1990. Její vznik je spjat s událostmi dne 17. listopadu 1989 jako projev práva osvobodit se od politické závislosti SI
ČVUT
České vysoké učení technické
DTI TMB
odd. Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně. Původně Slepecké muzeum v Brně
EBU
Evropská unie nevidomých
EENAT
Easten European Network on Acces Technology (1997–1998). Americký mezinárodní projekt podpory nevidomých ve využívání výpočetní techniky ve střední a východní Evropě
FENES
Federace nevidomých a slabozrakých občanů. Vznikla z ANS přistoupením ČUNS (1992) jako výraz změněného státního uspořádání Československa (vznik ČSFR). Dne 1. 1. 1993 se Československo rozpadlo a FENES jako federální organizace zanikla. (Dále viz SONS (1))
FF
filozofická fakulta
FHS
Fakulta humanitních studií
FI
Fakulta informatiky
JAMU
Janáčkova akademie múzických umění (v Brně)
J.S.
Josef Smýkal
KSČ
Komunistická strana Československa
KSS
Komunistická strana Slovenska
KTN
Knihovna a tiskárna Karla Emanuela Macana v Praze. Jejím zakladatelem je Karel Emanuel Macan, nevidomý hudební skladatel a učitel v Klarově zaopatřovacím a zaměstnávacím ústavu pro nevidomé v Praze. V r. 1917 začíná sbírat české ručně opsané knihy, které opsal sám nebo přispěli jeho přátelé. Později je daroval vznikající knihovně. V r. 1917 vzniká myšlenka shromáždit všechny opsané české knihy. V r. 1921 se knihovna osamostatňuje. Pro veřejnost nevidomých čtenářů je oficiálně otevřena v r. 1923. Jiné zdroje uvádějí, že se tak stalo až v r. 1925
KV
krajský výbor
LF
lékařská fakulta
LŠU
lidová škola umění
MPSV
ministerstvo práce a sociálních věcí
mateřská škola
MěŠ
měšťanská škola měla 3–4 ročníky na úrovni 6.–9. roč. současné ZŠ
MU
Masarykova univerzita (v Brně)
NDR
Německá demokratická republika
NFB
National Federation of the Blind (Národní federace nevidomých USA)
n. p.
národní podnik
NS
nevidomí a slabozrací (děti i dospělí)
OAS
Oblastní ambulantní středisko Tyfloservisu
ONCE
organizace nevidomých Španělska
ONV
okresní národní výbor
OO
oblastní odbočka
O.p.s.
Obecně prospěšná společnost. První takové společnosti v oboru tyflopedie vznikly v r. 2000. Jejich zřizovatelem je SONS. V r. 2000 vznikly dvě společnosti s celostátní působností (Dědina a Tyfloservis). V letech 2000–2003 založila SONS krajské o.p.s. typu TyfloCentrum
obecná škola byla na úrovni prvních pěti ročníků dnešní ZŠ
OV
okresní výbor
PC
Personal computer, osobní počítač, míněno ve stolním (nepřenosném) provedení
PF
pedagogická fakulta
PrF
právnická fakulta
PřF
přírodovědecká fakulta
PSSS
Podpůrný spolek samostatných slepců. Byl založen v Praze r. 1902 jako první spolek na českém území, který se zabýval zaměstnáváním nevidomých dělníků nejdříve na území Čech, později i na Moravě a Slovensku. Vybudoval vlastní dílny a ubytovny. Svým členům podle možností přispíval na zdravotní i sociální potřeby. Poskytoval příspěvky při úmrtí člena i jeho rodinných příslušníků, ve stáří poskytoval pravidelné měsíční částky
RR
republiková rada
SČSI
Svaz Československých invalidů. Vznikl z politického nátlaku jako člen Národní fronty v r. 1953 transformací Ústřední jednoty invalidů. Byl členem tzv. Národní fronty, kterou vedla KSČ
SHŠI
Střední hudební škola internátní pro mládež s vadami zraku v Praze. Vznikla z původní odborné hudební školy pro mládež s vadami zraku v Praze založené v r. 1957. (Dále viz Konzervatoř pro mládež s vadami zraku)
SI
Svaz invalidů. Vznikl pouhým přejmenováním SČSI po r. 1970 včleněním po dva roky existujících samostatných svazů zdravotně postižených občanů jako výraz tzv. politické normalizace, a tedy nového sjednocení pod vedením KSČ
SIA
Střediska integračních aktivit. Vznikla v rámci SONS (1997). Věnují se asistenčním službám, sociálně právnímu poradenství, sociální práci, podpoře pracovního uplatnění a volnočasovým aktivitám NS občanů ve svém regionu (obvykle v rámci bývalého okresu)
SK
sportovní klub
SNP
Slovenské národní povstání
SNS
Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR byla relativně samostatnou organizací nevidomých a slabozrakých občanů. Vznikla v r. 1990 jako jeden z nástupců SI
SOČNE
Spolek československých nevidomých esperantistů. Vznikl na popud Karla Emanuela Macana v r. 1922 po předcházejícím mezinárodním sjezdu nevidomých esperantistů, konaném v Praze rovněž na Macanův podnět
SONS (1)
Dne 1. 1. 1993 se Československo rozpadlo a FENES jako federální organizace zanikla. Jejím nástupcem byla pro ČR instalována organizace s názvem Společenství organizací nevidomých a slabozrakých ČR. Společenství zastupovalo obě české slepecké organizace (ČUNS a SNS) v zahraničí a převzalo organizaci některých kulturních vnitřních i mezinárodních akcí
SONS (2)
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR vznikla v r. 1996 spojením dvou dosavadních slepeckých organizací (ČUNS a SNS). Postupně se soustřeďuje pouze na spolkovou činnost. Pro odborné činnosti péče o zrakově těžce postižené občany zakládá obecně prospěšné společnosti jako poskytovatele sociálních a rehabilitačních služeb ZP. SONS si ponechává koncepční, metodické a školicí aktivity a některé služby. Např. SIA, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér, redakci časopisu Zora, právní poradenství, provoz dvou prodejen speciálních pomůcek pro NS, provoz internetu a zahraniční styky
SOŠL
Střední odborná škola ladičská pro mládež s vadami zraku v Praze
SOU
střední odborné učiliště
spec. ped.
speciální pedagogika (defektologická)
SPŠ
střední průmyslová škola
SPeŠ
střední pedagogická škola
SR
Slovenská republika
SSM
Svaz socialistické mládeže
SSSR
Svaz sovětských socialistických republik
střední škola
StB
Státní tajná bezpečnost (v Československu)
SVVŠ
střední všeobecně vzdělávací škola
šk. r.
školní rok
TJ
tělovýchovná jednota
TMB
Technické muzeum v Brně, při kterém pracuje oddělení Dokumentace tyflopedických informací
UIC
Unione italiana dei ciechi
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V r. 1990 přejmenována na MU v Brně
ÚJI –Ústřední jednota invalidů vznikla v r. 1949 nedobrovolným sloučením všech stávajících spolků zdravotně postižených občanů. Tento krok byl učiněn v důsledku nové politické situace v ČSR. ÚJI se stala členem tzv. Národní fronty, která byla instalována jako páka KSČ. Odborné úkoly jednotlivých zájmových skupin (bývalých spolků) se odvíjely od stávající politické situace
UK
Univerzita Karlova v Praze
UKo
Univerzita Komenského v Bratislavě
ÚNSS
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
UP
Univerzita Palackého v Olomouci
ÚR
ústřední rada
ÚSP
ústav sociální péče
ÚV
ústřední výbor
VDI
výrobní družstvo invalidů
VOS
(Vsjerossijskoje obščestvo slepych) Celoruská společnost nevidomých byla založena v r. 1923. Zřizovala výrobní podniky, kde našlo zaměstnání mnoho nevidomých lidí
v. p.
výrobní podnik
V. Š.
vysoká škola
VŠE
Vysoká škola ekonomická
VŠP
Vysoká škola pedagogická
VÚP
Výzkumný ústav pedagogický
VUT
Vysoké učení technické
v. v.
ve výslužbě
VVZPO
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
WCWB
World Council for the Welfare of the Blind (Světová rada pro dobro slepců)
WBU
World Blind Union (Světová unie nevidomých)
ZdP
zdravotně postižený
ZDŠ
základní devítiletá škola
ZDŠI
základní devítiletá škola internátní
ZK
zvuková kniha, tj. nahrávky literární četby na magnetofonovém pásku. Slouží nevidomým čtenářům. Tato technika vznikla v Československu z amatérské iniciativy J. S. r. 1960. Natáčí se jednak díla krásné literatury, jednak práce studijního zaměření aj.
ZO
základní organizace
ZP
zrakově postižený
základní škola
ZŠI
základní škola internátní
ZUŠ
základní umělecká škola
ZvŠ
zvláštní škola
Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here