Vysvětlivky

B

Bodátko
ruční nástroj s oblým hrotem pro vytlačování bodů Braillova písma na pražské tabulce
Bodový tisk či bodové písmo
jedná se o písmo Louise Brailla
BraillNet
je český internetový server provozovaný SONS, je registrován od r. 1996 a slouží zrakově postiženým v ČR
Braillova hudební notace (Braillův notopis)
základní znaky sestavil Louis Braille v r. 1834 ze znaků svého šestibodového písma. Jedná se o tzv. písmennou hudební notaci, protože je sestavená z písmen abecedy. Jejím charakteristickým specifikem je, že veškeré vertikální hudební vztahy je nutno zapisovat horizontálně
Braillovo písmo
sestává z šesti reliéfních (hmatatelných) bodů, vertikálně seřazených do dvou sloupců po třech bodech. Louis Braille je vytvořil v r. 1825. K užívání ve školách pro nevidomé žáky bylo však doporučeno až v r. 1879 III. kongresem učitelů působících v ústavech pro nevidomé děti a mládež. Braillův systém je natolik konvertibilní, že je při vzdělávání nevidomých dětí i dospělých používán na celém světě
Braillský řádek
hmatové čtecí zařízení, přídavné zařízení, na kterém je možné zobrazit ve slepeckém neboli braillském písmu to, co je napsáno na displeji počítače. Je jím možno číst a korigovat napsaný text. Slouží rovněž ke kontrole vlastního psaní na běžné počítačové klávesnici. K jeho provozu v operačním prostředí systému Windows je zapotřebí mít nainstalován speciální program určený pro nevidomé uživatele, tzv. odečítač obrazovky. Braillským řádkem nelze prohlížet obrázky

Č

Černotisk
specifický výraz zde používaný pro běžný tisk

D

Dědina
pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé občany. Prvním zřizovatelem byla ČUNS, v r. 1994, po reorganizaci provozováno SONS. Od 2001 funguje jako samostatná o.p.s., jejímž zřizovatelem je SONS
Defektologie
vědní disciplína, která vychází z principu, že každý trvalý somatický, psychický i sociální defekt člověka má zásadní vliv na vznik defektivity, tj. na změny společenských vztahů a na vznik zvláštností poznávacích činností. Na základě těchto hlavních obecných kategorií je koncipována speciální pedagogika defektologická a vymezením zvláštních kategorií a pojmů její speciální pedagogika tyflopedická, somatopedická, psychopedická, logopedická, sudrupedická a etopedická

E

Edinburská společnost pro umění
vypsala v r. 1830 soutěž na vytvoření reliéfního písma, které by mohli číst nevidomí čtenáři. Sešlo se na dvacítku návrhů, z nichž se žádný neosvědčil

Ch

Chovanec
ve výchovně vzdělávacích ústavech pro nevidomé děti a mládež byli tak obecně nazýváni žáci i učni

K

Klarův ústav
zaopatřovací a zaměstnávací ústav pro nevidomé děti a mládež v Praze byl založen r. 1832 Aloysem Klarem jako zařízení pro péči i zaměstnávání slepců české i německé národnosti. Ústav potom vedl jeho syn a následně i vnuk. Současným nástupcem je Střední odborné učiliště pro mládež s vadami zraku v Praze–Krči
Kompenzační (učební) pomůcka
její konstrukce umožňuje přenesení vizuálního vjemu do sféry vjemu taktilního. Pomáhá nevidomým a těžce slabozrakým osobám získat ucelenější názor na objekt
Konzervatoř pro mládež s vadami zraku v Praze
vznikla v r. 1976 transformací SHŠI. V současné době existuje jako Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Tato instituce vznikla z hudebního oddělení Deylova ústavu v Praze. Jejím zakladatelem je nevidomý klavírista a hudební pedagog, dlouholetý ředitel Jan Drtina
Kreslenka
jakákoliv podložka z měkké hmoty, do které je možno vyrývat hmatatelné linie a tak vytvářet hmatatelná písmena nebo obrázky. Používala se i kreslenka plstěná, na kterou se pomocí špendlíků připevňovala tkanička do různých geometrických tvarů

L

Laski
komplex v polských Laskách vznikl v r. 1911. V současné době zahrnuje školy různého zaměření a všech stupňů pro NS i s kombinovanými vadami. V r. 1931 byla založena masérská škola. V r. 1977 vznikla v areálu hudební škola. Připravuje mládež pro povolání hudebníků, prohlubuje vztahy k hudbě širšímu okruhu žáků. Škola hodlá pokračovat ve vytváření muzikálního prostředí tohoto ústavu

M

Mariínský spolek
ruská carevna Marie Alexandrovna (1824–1880) projevovala mimořádný zájem o způsob života slepců. Provozu ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí i nově založenému spolku věnovala značné finanční prostředky
Meistergesang
ve 14.–16. století písňová tvorba německých básníků a skladatelů z řad řemeslnického stavu
Mezibodový tisk
druh tisku Braillovým písmem po obou stranách papíru

N

Nevidomý
dítě nebo dospělá osoba trpící absolutní nebo praktickou ztrátou zraku
Newyorské bodové písmo
jedná se o systém založený na určitém seřazení reliéfních bodů. Oproti písmu Braillovu je podstatné to, že pro každé písmeno je třeba 6–8 bodů seřazených do sloupců o dvou reliéfních vertikálně umístěných bodech. Rozlišují se velká a malá písmena abecedy
Novellová síť
(Novell netware) umožňuje sdílení dat ve vnitropodnikové síti a následně přiřazování oprávnění k nim

O

Optacon
americký vynález čtecího přístroje, který umožňoval nevidomým čtenářům číst běžné (černotiskové) knihy. Písmena byla převáděna přímo do reliéfní podoby. Nevidomých uživatelů Optaconu ubývá, protože čtení černotisku je nevidomému umožněno skenováním (odečítáním) textu na PC. Výstup je hlasitým odposlechem, případně je vytištěn elektronickou tiskárnou jako externím přídavným zařízením k PC

P

Pichtův psací stroj
speciální mechanický psací stroj pro psaní Braillovým písmem. Zkonstruoval jej kolem r. 1897 německý tyfloped Oskar Picht. V průběhu 20. století byly zkonstruovány i stroje elektrické a elektronické
Poradenská centra
začala vznikat při mateřských, základních i středních školách pro nevidomé a slabozraké žáky v r. 1990. Jejich úkolem je připravit zrakově těžce postižené děti pro společné vzdělávání s žáky běžných škol v místě bydliště. Cílem je o takové integrované žáky odborně pečovat a zajišťovat jim komplexní podmínky k jejich vzdělávání. Problémy vznikají tím, že tato centra jsou integrální součástí speciálních internátních škol, které se tomu brání
Pražská tabulka
dvoulistová kovová šablona na horním listu s obdélníkovými, po bocích vykrojenými okénky a odpovídajícími důlky na spodním plátu. Je určena pro psaní Braillovým písmem. Zkonstruoval ji český tyfloped Václav Malý v r. 1886

Q

Quinze–Vingts
nejznámějším středověkým bratrstvem slepců byla Kongregace tří set, která v Paříži udržovala útulek zvaný Quinze–Vingts. V r. 1260 jej založil francouzský král Ludvík IX., zvaný Pobožný, pro 300 násilně oslepených křižáků. Oslepit je nařídil ruský car postupně v patnácti dnech po dvaceti vojácích, když je zajal na jejich křižácké výpravě do tzv. Svaté země. (Odtud název azylu.) Majetek byl společný. Kostel při tomto útulku byl vybaven zvláštními pravomocemi při udílení odpustků, z čehož plynuly značné finanční prostředky. Z tohoto důvodu měl azyl zcela výjimečné postavení. Byl navštěvován i francouzskými králi a bohatou šlechtou, která se tak vyplácela ze svých hříchů. Na hřbitově při tomto kostele byli za vysoké poplatky pochováváni bohatí Pařížané. Azyl byl proto oproti jiným podobným zařízením velmi bohatý. Tak přetrvával po několik staletí. (Dále viz Haüy, Guillié, Péphau)

R

Raná péče
Tento název nese občanské sdružení se specifickým zaměřením. V r. 1977 založil J.S. první Tyflopedickou poradnu v Československu pro péči o rodiny, ve kterých bylo vychováváno nevidomé nebo těžce slabozraké dítě raného věku (od narození do tří let). Později se ČUNS stala zřizovatelem poradny Raná péče. V současné době je Raná péče obecně prospěšnou společností bez závislosti na jakékoliv jiné společenské organizaci
Regenschori
ředitel kůru významnějšího chrámu
Reglet
(franc. réglette)
1–3 řádková šablona (převážně kovová) pro psaní Braillovým písmem. Horní plát je osazen obdélníkovými otvory, spodní plát podélnými rýhami nebo důlky, které rozměrově odpovídají okénkům

S

Sebeobsluha
sebeobslužné činnosti nevidomého dítěte i dospělé osoby jsou specifickým problémem proto, že jsou prováděny bez účasti zpětných zrakových aferentací – bez zrakové kontroly. Nevidomé je třeba k rozvoji a upevnění těchto dovedností vést metodicky
Show–down
speciálně upravený stůl stolního tenisu pro nevidomé hráče
Slepecká muzea
i když první sbírka speciálních učebních pomůcek pro nevidomé žáky vznikla v Drážďanech, lze za první slepecké muzeum považovat sbírku Johanna Wilhelma Kleina (1837). V současné době je v Evropě na dvacet muzeí a několik koutků tradicí. Slepecká muzea zřizují:
  1. speciální školy pro zrakově těžce postižené žáky,
  2. zájmové organizace nevidomých a slabozrakých osob,
  3. ministerstva.
Úkolem slepeckých muzeí je vytvářet sbírky speciálních učebních i jiných pomůcek a zpřístupňovat je veřejnosti. Cílem je vědecká a osvětová činnost prováděná různými formami
Slepecké spolky:
  1. pečující o nevidomé občany, provozovaly charitativní činnosti,
  2. spolky samostatných slepců; zabývají se svépomocí
Slepecké tiskárny
speciální tiskárny pro tisk knih reliéfním písmem (Braillovým i jinými druhy). Prakticky každý ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí usiloval o to, mít vlastní tiskárnu, ve které byly tištěny speciální učebnice. Do r. 1990 byla v českých zemích jediná tiskárna – Tiskárna a knihovna Karla Emanuela Macana v Praze. Po r. 1990 vzniklo vlivem nových digitálních technologií několik dalších menších středisek
Slabozraký
tímto pojmem jsou označovány děti i dospělé osoby, které vidí nejvíce 0,25% zdravého zraku, nejméně však 3 m prsty
Societé philantropique
francouzská vlivná společnost pro kulturu. Podporovala i vznik a vývoj Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži

T

Telefonní manipulant
telefonista, tj. pracovník, který v podnikové telefonní ústředně spojuje vnější volání na jednotlivá pracoviště podniku
TyfloCentrum
TyfloCentra jsou krajská střediska, která provozují řadu služeb pro nevidomé a těžce slabozraké občany, např. asistenční služby, sociálně právní poradenství, sociální práce, volnočasové aktivity aj. Společně s regionálními pracovišti Tyfloservisu v jednotlivých krajích tvoří ucelený systém služeb ZP. Tento systém připomíná defaistické pojetí péče, které vznikalo postupně v západní Evropě a USA. Činnost TyfloCenter je zaměřena především na nezaměstnané a seniory. TyfloCentra provozují poradenské služby na bázi PC
Tyflokabinet
metodické centrum tyflotechnických pomůcek. První kabinety vznikaly v polovině 80. let
20. století v rámci SI. Tyflokabinet se posléze stal jedním z významných projektů SNS na ministerstvu zdravotnictví a po vytvoření SONS v r. 1996 byl převzat i novou organizací. ČUNS měla obdobný, ale samozřejmě jinak definovaný projekt na MPSV
Tyflopedie
(tyflopedagogika) speciálně pedagogická disciplína – teorie a praxe výchovy a vzdělávání zrakově těžce postižených dětí i dospělých
Tyfloservis
obecně prospěšná společnost s celostátní působností zajišťující sociální rehabilitaci dospělých, převážně později osleplých osob v ČR. Jeho instruktoři provádějí formou terénní nebo ambulantní individuální péče nácvik potřebných dovedností sebeobsluhy, orientace v prostoru, obsluhu speciálních pomůcek a poskytují další informace. Základní strukturu Tyfloservisu tvoří krajská ambulantní střediska. První z nich vznikla počátkem r. 1991 (Praha, Olomouc). Pracují zde převážně vysokoškolsky erudovaní instruktoři

Ú

Ústav pro nevidomé
pokud není jinak specifikováno, jedná se o výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé děti a mládež. Historicky první takové zařízení založil Francouz Valentin Haüy v Paříži r. 1784. Ústavy poskytovaly neúplné základní všeobecné vzdělání, pracovní (později řemeslné) činnosti nebo výuku řemeslům, případně jiné možnosti vzdělání a činností. Hudba a vyučování hře na hudební nástroje byly od počátku neodmyslitelným doplňkem zájmové činnosti i přípravou k povolání učitele hudby. Na většině ústavů se vyučovalo ladění klavírů
Ústav zaopatřovací
azylové zařízení pro zrakově těžce postižené občany. Většinou též poskytovalo omezené pracovní možnosti, které byly spíše rekreační

V

Vysokoškolská komise
byla ustavena v rámci slepeckého oddělení SI. Pečovala o zajišťování magnetofonových nahrávek studijní literatury pro středoškolské i vysokoškolské zrakově těžce postižené studenty. Na základě dohody s ministerstvem školství bylo možné zakoupit a studentům půjčovat magnetofony i jiné tehdy dostupné technické prostředky

Z

Zemský spolek
Zemský spolek pro výchovu a opatrování slepých v Království Českém vznikl v r. 1909. Spolek byl český, členové jeho představenstva byli všichni češi. O rok později založil v Praze Deylův ústav pro slepé, Český výchovně–vzdělávací ústav, který měl své hudební oddělení, jež se postupem doby specializovalo na přípravu zrakově těžce postižených učitelů hudby. V r. 1948 se toto oddělení stalo hudební školou, která o dva roky později nabyla celostátního charakteru
Zkratkopis
je to specifický systém, který při používání Braillova písma byl původně zaveden pro úsporu místa, zkracuje slova. Nejedná se o těsnopis. Zkracují se jednak kmeny slov, ale také předpony i přípony. Také se používají jiné zkratky, a to z jednotlivých písmen nebo jejich shluků. O první zkratkopis se pokusil Valentin Haüy. První český zkratkopis sestavila učitelka ve škole Ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech Dominata Hoňková
Zrakově těžce postižený
pod tuto kategorii patří lidé nevidomí a těžce slabozrací
Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here