Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: CZACKÁ, Róza

další: ČÁLEK, Oldřich

ČAJKA, Kornel

* 15. 12. 1935

Slovenský vysokoškolský učitel.

Narodil se v Bobrovci. Maturoval v Liptovském Mikuláši. Po absolvování Vysoké školy pedagogické v Bratislavě obor pedagogika a psychologie (1958) působil v Záchytném dětském domově v Trnavě jako psycholog.

V letech 1961–1963 si rozšířil vzdělání na Vysoké škole pedagogické v Bratislavě, na fakultě společenských věd, obor defektologie (oftalmopedie). V r. 1963 nabyl vysokoškolskou kvalifikaci učitele škol pro mládež vyžadující zvláštní péče. V rámci speciální pedagogiky se věnoval tyflopedii.

Od r. 1960 působil jako asistent na Katedře pedagogiky PF v Trnavě. Podílel se na vypracování koncepce denního vysokoškolského studia speciální a léčebné pedagogiky a po vzniku Inštitútu pre špeciálnu a liečebnú výchovu při FF UKo v Bratislavě (1967) se stal garantem studijního oboru tyflopedie.

V r. 1979 získal vědecko-pedagogickou hodnost CSc. V r. 1980 mu byl přiznán akademický titul PhDr. a v r. 1987 se habilitoval na docenta.

V r. 1992 se Čajka stal vedoucím nově vzniklé katedry pedagogiky ZP na PF UKo.

Po dobu dlouholeté praxe vysokoškolského pedagoga svoji edukační činnost zaměřoval na pedagogiku ZP, s užším zaměřením na oblast tyflodidaktiky. Věnoval se historii péče o ZP se zvláštním zaměřením na historii písma pro nevidomé čtenáře.

Čajkovy učitelské, řídící a publikační aktivity jsou bohaté. Byl rovněž členem kolegia děkana.

Při výuce, vědecko-výzkumné a publikační činnosti pracoval v různých komisích pro NS, byl členem redakční rady časopisu Špeciálna pedagogika, Tyflologické listy a Efeta.

Spolupracoval s organizacemi pro ZP, Rehabilitačním střediskem pro ZP v Levoči, knihovnou pro nevidomé čtenáře v Levoči, speciálně-pedagogickými poradnami, základními a středními školami pro ZP, s Podpůrným centrem pro ZP při Fakultě matematiky, fyziky a informatiky UKo v Bratislavě.

Až do svého odchodu do důchodu v r. 2004 organizoval odborné semináře a konference, zúčastňoval se domácích i zahraničních seminářů a konferencí zaměřených na problematiku ZP, kde erudovaně zviditelňoval slovenskou tyflopedagogiku. Je předsedou komise pro rigorózní zkoušky v oboru speciální pedagogika.

V Čajkově rozsáhlé publikační činnosti nacházíme samostatné vědecké práce, vysokoškolské texty, recenze a zprávy z výzkumů. Je autorem několika hesel v terminologickém výkladovém slovníku autora Štefana Vaška a kol. Obdržel cenu rektora za nejlepší skriptum (Tyflopédia, 1986). Zasloužil se o pozoruhodný rozvoj pedagogiky ZP na Slovensku.

Svou činnost Čajka vyvíjel i v Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, kde byl předsedou tyflopedagogické sekce a přispíval do časopisu této společnosti.

J.L.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here