Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PELIKÁNOVÁ, Dagmar

další: PÉPHAU, Jean Alphonse

PEŇÁZ, Petr

* 3. 9. 1959

Vysokoškolský učitel, později zakladatel a vedoucí střediska Teiresiás, pro pomoc studentům se specifickými nároky v Brně.

Narodil se v Brně. Po dokončení základního vzdělání studoval na gymnáziu v Brně (1974–1978) s rozšířeným vyučováním klasickým jazykům. 1978–1983 čeština, latina a klasická řečtina na FF dnešní MU, 9. semestr r. 1983 na univerzitách v římě a v Terstu. Diplomová práce: Participia a infinitivy jako kondenzátory vedlejších vět v latině a v řečtině ve srovnání se staroslověnštinou. Následovalo postgraduální studium klasické filologie, rigorózní práce: Počátky řecké jazykové kultury ve světle nejstarších alfabetických nápisů.

Odborná praxe: 1983–1990 Ústav pro jazyk český, 1990–1999 Ústav klasických studií FF MU v Brně (odborný asistent na oborech klasická řečtina a latina, speciální zaměření syntax, lexikologie, translatologie), 1998–1999 pověřen asistencí pro nevidomou studentku Ústavu klasických studií FF MU, 1998 katedra informačních technologií FI MU v Brně.

V letech 1998–2000 byl P. Peňáz pověřen zřízením Střediska pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům (při katedře informatických technologií FI MU). V r. 2000 byl jmenován ředitelem celouniverzitního Střediska pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům MU. Vede program celoživotního vzdělávání zrakově postižených studentů, stal se českým národním koordinátorem Mezinárodního počítačového tábora pro nevidomé (International Computer Camp for the Blind) a r. 2003 ředitelem Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, jež vzniká rozšířením asistence pro sluchově postižené studenty. Konečně v roce 2004 rozšířil Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU na studenty se všemi druhy smyslových a fyzických hendikepů (60 těžce zrakově postižených, 20 těžce sluchově postižených, 10 těžce pohybově postižených).

Kromě zahraničních stáží se zúčastnil několika odborných zahraničních konferencí.

Zpracoval mnoho projektů, které kvantitativně i kvalitativně mění asistenční činnost zdravotně postiženým studentům.

Publikace: Zúčastnil se na tvorbě Etymologického slovníku jazyka staroslověnského. Dále: Překlad Και λίην! K Šrámkově překladu Homéra, In.: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného (Vysoké Mýto 1996), sborník; Okresní muzeum (1997); Norm und Normverletzung in antiken Texten, In.: Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik, In.: Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik (Heidelberg, 1996); Original value or traditional meaning? Some remarks on different conceptions of translation, In.: Pavlincová, H. – Papoušek, D., eds; The Bible in cultural context (Brno, MU 1994); Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibenae Anno 1745 – II. část, Opus musicum (Hudební revue, Brno, 1992); Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 – I. část, Opus musicum (Hudební revue, Brno, 1992); Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 – III. část, Opus musicum (Hudební revue, Brno), Opus musicum, XXIV–1992, 6, s. 33–48. ISSN 0860-8505. 1993. CEZ: J07/98:142100002, záměr. Štědroň, Miloš – Peňáz, Petr – Frýdková, Zdenka. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 – V. část, Opus musicum (Hudební revue, Brno, 1993); Cantilenae diversae pro Districtione Animi adhibendae Anno 1745 – IV. část, Opus musicum (Brno, 1993); Die Stratifikationen der Lehnwörter im Altkirchenslavischen, In.: Panzer, Baldur: Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen (Frankfurt am Main – New York – Wien, Peter Lang, 1993); Latinské způsobové ut a jeho funkční ekvivalenty, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, Brno, MU (Brno, 1993); Etymologický slovník jazyka staroslověnského 3, dělo-gospod, In.: Havlová, Eva: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 3, dělo–gospod (Praha, 1994); Ations in margine de l'analyse sémantique du lexique mycénien, In.: Mykenaika (Athenes–Paris, 1992); Etymologický slovník jazyka staroslověnského, In.: Havlová, Eva: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (Praha, 1991); Il lessico dei secoli oscuri: aspetti lessicologici ed etimologici del patrimonio lessicale miceneo, In.: La transizione dal miceneo all'alto arcaismo – dal palazzo alla citta, Roma (Roma, 1991); Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1, In.: Havlová, Eva: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (Praha, 1989).

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here